Bild
Foto från en ögonoperation
Foto: Getty Images
Länkstig

Ny forskning om gråstarrkirurgi ska förbättra vården

Publicerad

Kirurger som gör riktigt många gråstarroperationer per år har generellt relativt få svåra fall, vilket troligen bidrar till den lägre andelen komplikationer, visar en studie ledd från Göteborgs universitet. Resultaten ger nya kunskaper i arbetet med att ytterligare förbättra vården för en stor grupp patienter.

Operation av grå starr, katarakt, är den vanligaste kirurgin i Sverige med cirka 130 000 ingrepp per år. Under operationen, som tar cirka tio minuter, ersätts den egna grumlade linsen i ögat med en konstgjord i plast.

Med hjälp av data från Nationella Kataraktregistret, där operationerna registreras, har forskarna kunnat analysera operationsresultat ner på individnivå, kirurg för kirurg, från åren 2007-2016. Även om kirurgernas identiteter är kodade ger resultaten nya kunskaper och insikter.  

I en tidigare studie framkom att kirurger som gjorde 500 gråstarroperationer eller fler per år hade bäst resultat, uppmätt enligt ett vedertaget kvalitetsmått. Det handlar om andelen patienter som får komplikationen bakre kapselruptur, som innebär att det går hål på kapseln som omger den gamla linsen, och som ska utgöra stöd för den nya.

Högre andel lätta fall

Bild
Foto av Madeleine Zetterberg
Madeleine Zetterberg, professor i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare på universitetssjukhuset.
Foto: Anna-Maria Timbus

I den nu aktuella studien, publicerad i tidskriften Ophthalmology, har man gått vidare och undersökt i vilken mån mixen av patienter, alltså hur många svårare fall en enskild kirurg hanterar, påverkar utfallet.

Förstaförfattare och korresponderande författare är Madeleine Zetterberg, professor i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare på universitetssjukhuset.

– Vi såg att även om högvolymkirurgerna också hade svåra operationsfall så var andelen lägre än hos de andra kirurgerna. En överväldigande andel av högvolymkirurgernas operationer var alltså lättare fall, vilket skulle kunna bidra till lägre komplikationsfrekvens, säger hon.

Madeleine Zetterberg och övriga artikelförfattare ingår i styrgruppen för Nationella Kataraktregistret. Sedan registret började bokföra operationer och komplikationer per enskild kirurg, 2007, har andelen högvolymkirurger successivt ökat. 

Tillgängligt och patientsäkert

– Kirurger behöver vara medvetna om hur volymerna påverkar resultaten. För det mesta är en gråstarroperation ett rutiningrepp och komplikationsfrekvensen är generellt låg. Men det är viktigt att komma ihåg att komplikationer förekommer och att de kan vara allvarliga.

Sedan 2015 görs en majoritet av gråstarroperationerna i Sverige på privata kliniker, upphandlade av regionerna, för att möta de stora behoven. I nästa studie kommer Madeleine Zetterberg att titta närmare på vad typen av klinik, privat eller offentligt styrd, har för betydelse för operationsvolym, komplikationsfrekvens och svårighetsgrad på operationerna.

– Det här är viktig information för att veta hur man bäst ska utforma vården så att det blir både en hög tillgänglighet och en god patientsäkerhet, avslutar hon.

Titel (senaste studien): A Composite Risk Score for Capsule Complications Based on Data from the Swedish National Cataract Register: Relation to Surgery Volumes 

Titel (tidigare studie): Cataract Surgery Volumes and Complications per Surgeon and Clinical Unit: Data from the Swedish National Cataract Register 2007 to 2016