Bild
Skörning av makroalgen sockertång
Länkstig

Mångmiljonbelopp för att främja hållbart vattenbruk

Forskningsrådet Formas satsade stort på hållbart vattenbruk när SWEMARC-forskare tilldelades 7 miljoner för utveckling av odlingssystem och sjukdomskontroll. Dessutom premierades centrumbildningen ”Blå Mat– Centrum för framtidens sjömat”, där SWEMARC-forskare ingår, med 48 miljoner.

Den globalt snabbast växande sektorn för matproduktion är vattenbruk, som handlar om att odla växter och djur i vatten. Men det är en utmaning att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt. Därför behövs forskning inom olika aspekter av vattenbruket, vilket Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, har tagit till sig.

Metoder för att rena vatten i slutna system
Projektet MARTINIS, Mariculture Technical Innovations in Sweden, fick 4 miljoner för att utveckla mer slutna och hållbara odlingssystem för fisk, så kallade RAS-system.

-Jag är mycket tacksam mot Formas för deras projektstöd och för stödet jag har fått av SWEMARC och alla andra partners. Jag tror att projektstödet är ett tydligt tecken på att det finns ett ökande intresse för att utveckla vattenbrukssektorn i Sverige på ett hållbart sätt, säger Jonathan Roques, projektledare och forskare inom Nationellt centrum för vattenbruksforskning (SWEMARC).

Förr fick fiskodlare byta ut vattnet i slutna system mot friskt vatten, då det gamla vattnet samlade på sig kvävehaltiga avfallsprodukter (nitrat och nitrit) som inte var bra för fisken. Nu kan vattnet istället renas med hjälp av olika biologiska (bakterier och alger) och tekniska mebran och filter för att sedan återanvändas av fisken. Projektresultaten kommer att bidra med ny kunskap för att främja etablering av ett lokalt och hållbart vattenbruk i Sverige, som uppfyller dagens konsumentstandarder.

-Projektstödet är en fantastisk möjlighet för mig att vidareutveckla idéer och testa dessa i större skala. Jag är väldigt glad att kunna fortsätta min resa vid Göteborgs universitet och SWEMARC. Det betyder också att jag kan fortsätta mitt samarbete med partners från MIRAI-projektet, för det var vi som tillsammans lade grunden för projektet MARTINIS, säger Jonathan Roques, som deltog i utlysningen för forskare tidigt i karriären.

Friska djur är a och o för odlaren
Det andra projektet, ”Vilka mekanismer ligger bakom negativa effekter av vaccinering på tillväxt hos fisk?”, fick 3 miljoner kronor.

-I projektetet kommer vi att använda vaccinerad fisk som modell för att bland annat testa hypotesen att när fiskens immunförsvar stimuleras kroniskt, så kostar det energi och det sker på bekostnad av tillväxten. Syftet är att ge vetenskapligt underlag för att veta vilka mål man bör sikta in sig på för att minska biverkningar och för effektivare vaccinationsmetoder, säger Elisabeth Jönsson Bergman, projektledare och forskare inom SWEMARC.

Bakgrunden till projektet är att man i många fall sett en försämrad tillväxt hos vaccinerad fisk, vilket kan innebära en större kostnad för fiskodlaren och miljön. Friska djur är a och o för odlaren, då sjukdom kan ge betydande ekonomiska förluster. Projektet kommer att bidra med kunskap om hur man kan utveckla hållbara odlingssystem och metoder för djurhållning, som är bra för både fiskodlaren och fiskarna och etiskt hållbara ur ett produktions- och konsumentperspektiv.

-Projektet ger möjligheten att anställa en doktorand, vilket gör att mer spännande forskning kan bli gjord och det blir också ett välkommet tillskott till skaran av doktorander på institutionen och i forskargruppen. I projektet kommer också Henrik Sundh och Erik Sandblom ingå och bidra med olika kompetens, vilket ger ytterligare möjligheter för nya infallsvinklar och idéer som kan uppkomma under projektets gång, vilket känns otroligt stimulerande, säger Elisabeth Jönsson Bergman.

Centrumbildningen Blå Mat
Sedan 2017 har Sveriges haft en nationell livsmedelsstrategi, vilket har signalerat till livsmedelssektorn att den bör bli mer hållbar, samtidigt som den inhemska matproduktionen ökas. Nu har strategin lett till att forskningsrådet Formas finansierade fyra forskningscentrum med totalt 192 miljoner kronor. En av dessa centrumbildningar var ”Blå Mat– Centrum för framtidens sjömat”, som tilldelades 48 miljoner. Kungliga Tekniska Högskolan var huvudsökande men Göteborgs universitet och SWEMARC har ett flertal forskare engagerade i satsningen.

- Många av SWEMARC:s forskare har jobbat hårt med denna ansökan och kommer att vara aktiva i flera av forskningsområdena inom Blå Mat. SWEMARC föder in i det nya centrumet med stark kompetens och med naturlig fortsättning på flera av SWEMARC:s forskningsområden. Cirkulära odlingssystem, konsumtionsforskning och foderutveckling är några av de områden som vi kommer att arbeta vidare med inom Blå Mat, i ett lite bredare nationellt perspektiv med nya och spännande samarbeten inte minst inom den fantastiskt stora och engagerade gruppen av aktörer från industri och samhälle som stöder Blå Mat på olika sätt, säger Kristina Snuttan Sundell, SWEMARC:s verksamhetsledare.

Centrumet är nationellt men har en stark förankring i Västra Götalandsregionen, då många av företagen och forskningsinriktningarna är kopplade till den marina miljön. Centrumet ska bedriva en behovsdriven forskning i samverkan med näringen inom sjömatens hela värdekedja från primär produktion till process- och produktutveckling, samt skapande av hälsosam svensk sjömat.

-Det är väldigt spännande och inspirerande för oss att kunna förvalta SWEMARCs huvudmålsättning, vilket är att öka förutsättningarna för hållbar och ansvarsfull produktion av näringsriktig mat till en växande befolkning, vidare också in i Blå Mat, avslutar Kristina Snuttan Sundell, SWEMARC:s verksamhetsledare.

 

Blå mat – Centrum för framtidens sjömat

Ingående parter är KTH, Göteborgs universitet, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet, RISE Research Institutes of Sweden, Uppsala universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovatum Science Park, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm

Läs mer om centrumbildningen i en nyhet från Göteborgs universitet.
https://www.gu.se/nyheter/mangmiljonsatsning-lyfter-den-svenska-sjomaten

Läs mer om centrumbildningen i en nyhet från KTH.
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/havet-ar-nyckeln-till-en-hallbar-framtid-1.1029849  

Fakta: Formas utlysning 2020


Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt

  • 109 projekt beviljades (av 910 inkomna ansökningar)
  • 324 403 802 kronor delades ut


Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

  • 79 projekt beviljades (av 665 inkomna ansökningar)
  • 300 784 149 kronor delades ut