Bild
Foto av en mamma med två barn som sitter med en surfplatta i en soffa
Foto: Alexander Dummer
Länkstig

Kvinnor mindre politiskt engagerade under och efter graviditet

Publicerad

Under graviditet och småbarnsår minskar kvinnors politiska deltagande och politiska informationssökande i betydligt högre utsträckning än hos deras icke-gravida partners. Detta leder ofta till bestående könsskillnader i politiskt engagemang. Detta visar forskning från Göteborgs universitet.

Studien har använt en webbpanel för att följa över 2 000 förstagångsföräldrars politiska engagemang från innan graviditetens början och fram till barnets fyraårsdag. Engagemanget definieras av hur ofta förstagångsföräldrarna sökt politisk information, försökt påverka politiskt, diskuterat politik eller delat politiska budskap online. Men det handlar också om hur intresserade de upplever att de är av politik och hur viktigt de anser att politik är i samhället.

– Även om vissa enskilda effekter är små så är det tydligt att alla drar åt samma håll, vilket bekräftar bilden av att graviditeten och det tidiga föräldraskapet är en period i livet då kvinnor tar ett steg tillbaka från sitt samhällsengagemang, säger Elin Naurin, forskningsledare för studien.

Kvinnor tappar engagemang redan under graviditeten

Jämfört med innan de blev gravida tappar alla kvinnliga förstagångsföräldrar engagemang direkt från graviditetens början, och på de flesta områden håller detta lägre engagemang i sig fram till mätningarna upphör när barnet är i fyraårsåldern. Denna tydliga effekt av genomgången graviditet bekräftas vid jämförelser med kontrollgrupp.

– Det är tydligt att kvinnornas politiska engagemang påverkas. Framförallt handlar det om tiden de lägger på att läsa om eller diskutera politik, men de gravida tenderar även att tycka att politik är mindre viktigt, säger Elin Naurin.

Riskerar att leda till långvariga könsskillnader

Även den icke gravida partnern uppger att de under och efter graviditeten lägger mindre tid på att ta till sig information om lokal, nationell och världspolitik, om än i lägre utsträckning än kvinnorna. När barnet är två till fyra år däremot, har detta tapp hos partnern närmast återhämtats medan kvinnornas engagemang fortsatt sjunka.

När barnet nått fyraårsåldern har partnern helt och hållet hämtat in tappet i politiskt deltagande, hur ofta de har politiska diskussioner samt hur viktigt de anser det vara med politik, medan de tidigare gravida kvinnorna fortsatt befinner sig på en lägre nivå än innan de blev gravida.

– Den enda indikator där de gravida kvinnorna inom fyra år hittat tillbaka till sin tidigare nivå av politiskt engagemang är beteendet att försöka förändra politiskt, och även här återspeglas föräldraskapet tydligt i det att det oftast handlar om barnomsorg eller skola, säger Elin Naurin.

Tio grafer från publikationen som visar på grad av engagemang över tid

Tidigare forskning har visat att kvinnor påverkas kraftigare av föräldraskap än män. Denna nya studie visar att förändringen sker redan under graviditeten. Den bekräftar även att för de flesta av indikatorerna påverkas den som genomgått graviditeten i högre utsträckning än partnern och att skillnaderna mellan könen består fram till som minst när barnet når fyraårsåldern.

 

Artikeln The Effect of Pregnancy on Engagement with Politics. Toward a Model of the Political Consequences of the Earliest Stages of Parenthood är nyligen publicerad i American Political Science Review (APSR). Läs artikeln i sin helhet.

Studien är en del av forskningsprojektet Pregdem vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, som studerar hur graviditet och barn påverkar människor på samhällsnivå.

Om studien
  • Använder sig av SOM-institutets medborgarpanel
  • Följer 2 108 förstagångsföräldrar från före graviditet tills barnen är 2–4 år
  • Inkluderar även en kontrollgrupp bestående av 11 022 personer utan barn under samma tidsperiod.
  • Artikeln publicerades 17 maj 2022 i den vetenskapliga tidskriften APSR