Bild
Genrebild, arkivmaterial/GU.
Foto: Shutterstock: Alessandro Biascioli
Länkstig

Känd metod för styrning av välfärden ifrågasätts - nu presenteras ny lösning

Publicerad

Tillitsbaserad styrning skulle förbättra villkoren för både medborgare och medarbetare i bland annat sjukvården och på skolor. Modellen har fått stor spridning genom landets kommuner och regioner, men den fungerar inte alltid bra, det slår sex forskare fast i en ny rapport. Samtidigt presenterar de en ny modell som kan göra välfärden bättre rustad inför de samhällsutmaningar som finns.

Tillitsbaserad styrning handlar om att bygga förtroende och relationer mellan de som styr och de som utför arbetsuppgifter, detta genom större handlingsutrymme för personal och mindre centralstyrning. Modellen kom till genom en delegation på uppdrag av regeringen 2016 med syftet att uppnå bättre resultat inom välfärden, detta genom verksamheter som präglas av frihet att fatta beslut och att agera utifrån eget ansvar snarare än kontroll och övervakning.

Tillitsbaserad styrning har fått stor spridning i landets kommuner och regioner. Men flera forskare i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, slår nu fast i en ny rapport att denna modell inte alltid fungerar bra. De menar att tillit inte kan beordras fram inom verksamheter, utan att det är något som skapas naturligt. 

– Medarbetare på alla nivåer inom den offentliga sektorn måste möta rimliga krav och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation, så är det dessvärre långt ifrån alltid idag. Inte minst inom vård och omsorg finns problem med höga sjuktal, hög arbetsbelastning och bristfällig arbetsmiljö. Detta är en viktig förklaring till att det råder personalbrist på många håll. Här gäller det att se verkligheten i vitögat och inse att den är svår och krävande, säger Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management och en av redaktörerna bakom rapporten. 

Så kan välfärden bli bättre rustad

Hållbara arbetsförhållanden, god kommunikation och ökade organisatoriska kunskaper, blev delar av grundbulten när de sex forskarna bakom den nya rapporten skapade en alternativ modell, Tillförlitlig organisering.

Till skillnad från Tillitsbaserad styrning handlar inte Tillförlitlig organisering om att välfärden ska styras genom tillit, utan snarare att tillit succesivt ska växa fram och att det ska vara ett mål att åstadkomma. Modellen kretsar kring att ledarskapet ska vara närvarande utan att det ska uppfattas som övervakande eller toppstyrt, och att ledningar inom olika verksamheter ska kunna utkräva ansvar. Forskarna är också tydliga med att det inte handlar om att utesluta en idealmodell med en annan. 

– Tillit kan inte beordras fram inom verksamheter, utan är något som måste skapas och förtjänas. Det krävs långsiktigt och uthålligt arbete inom organisationerna för att komma till rätta med välfärdssektorns problem, säger Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, som också är redaktör för rapporten. 

Forskarna bakom den nya rapporten menar att principer för en långsiktighet om hur välfärden ska organiseras är avgörande för att den ska bli bättre rustad att hantera de problem som finns på olika platser runtom i Sverige. 

– Vi vill att det ska byggas tillförlitliga arbetsplatser och att de ska skapa goda förutsättningar för att medarbetare ska klara av det svåra och viktiga uppdraget inom välfärden, säger Stefan Tengblad. 

Text: Simon Fredling Jack, kommunikatör. 

Det här är SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, är en oberoende och ideell förening som består av ett nätverk av forskare i Sverige. Flera myndigheter, företag och organisationer är medlemmar i SNS. Syftet med verksamheten är att bidra med en plattform där forskare kan delta i det offentliga samtalet.