Bild
En person kör en äldre i en rullstol.
Foto: Shutterstock.
Länkstig

Högst kvalitet på äldreboenden utan vinstkrav

Publicerad

Sveriges bästa icke-kommunala äldreboenden drivs av aktörer utan vinstsyfte som exempelvis idéburen verksamhet. Det visar forskning från Göteborgs universitet.

Vilka konsekvenser privatiseringen har fått för den svenska välfärden är något som diskuterats i många år, i synnerhet vad gäller äldreomsorgen. I dag drivs omkring 20 procent av alla äldreboenden i icke-kommunal regi. Den nya studien visar att dessa aktörer är olika bra på att leverera hög vårdkvalitet till äldre.

– Äldreboenden som drivs av icke-vinstdrivande organisationer har högst kvalitet. Lägst kvalitet håller äldreboenden som drivs av börsnoterade bolag och riskkapitalbolag. Mitt emellan dessa hamnar äldreboenden som drivs av vinstdrivande privata bolag, säger statsvetaren Rasmus Broms.

Han har tillsammans med två andra statsvetare, Carl Dahlström och Marina Nistotskaya, undersökt hur driftsformen påverkar kvaliteten på icke-kommunalt drivna äldreboenden i Sverige. Forskarna har jämfört fyra olika driftsformer: icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag. De undersökte personaltäthet, tillgång till sjuksköterskor, personalens utbildningsnivå, boendenöjdhet, samt hur väl boendena uppdaterat sina handlingsplaner. Analyserna baseras på 2 639 icke-kommunala äldreboenden mellan åren 2012 och 2019.

Resultaten visar alltså att icke-vinstdrivande organisationer som exempelvis idéburen verksamhet överlag är bäst på äldreomsorg i Sverige. Dessa sysslar inte med vinstutdelning utan återinvesterar sitt ekonomiska överskott i verksamheten.

– Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare.

Bland de vinstdrivande vårdföretagen är kvaliteten bäst på äldreboenden som drivs av privata bolag. Dessa boenden utmärks av hög personaltäthet och personalen är generellt sett mer välutbildad jämfört med boenden som drivs av företag som är börsnoterade eller ägs av riskkapitalbolag.

– Även om vi inte har studerat den kommunala verksamheten mer ingående i den här undersökningen så ser vi att kommunala äldreboenden kvalitetsmässigt hamnar mitt emellan de som drivs av icke-vinstdrivande organisationer och vinstdrivande privata bolag. Våra analyser visar att icke-kommunala aktörer kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet men att det finns betydande variationer. Detta är värt att tänka på när man som kommun upphandlar driften av ett boende, säger Rasmus Broms.

 

Text: Anna-Karin Lundell

Mer information

Analyserna baseras på data från SCB:s allmänna företagsregister över 2 639 icke-kommunala äldreboenden. Kvalitetsindikatorerna är hämtade från Socialstyrelsens nationella enhets- och brukarundersökningar för särskilt boende för äldre. Undersökningsperioden omfattar sju år mellan 2012 och 2019.

Länk till studien: Provider Ownership and Indicators of Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes | Journal of Public Administration Research and Theory | Oxford Academic (oup.com).