Bild
Vattenbrunn i sommarträdgård
Foto: iStock
Länkstig

Grundvattennivåer i sommar – risk för torka?

Publicerad

Även om Sverige inte förknippas med torka är torka och vattenbrist inte ovanligt, särskilt under det senaste decenniet. – Grundvattennivåerna ligger nu under det normala i stora delar av landet men de är inte katastrofalt låga - förutom i de sydligaste och sydostliga delarna av landet. Där har grundvattennivåerna varit låga under många år.

Det säger Roland Barthel, professor i hydrogeologi vid Göteborgs universitet och expert på grundvatten.

– Påfyllning med regnvatten, främst under vintern och våren, behövs årligen för att säkerställa att grundvattennivåer är höga i början av sommaren så att vattnet räcker tills ny påfyllning sker. Det är sällan grundvattnet verkligen tar slut, förutsatt att riklig påfyllning har skett på vintern och våren, säger Roland Barthel.

Grundvatten är en viktig källa för dricksvatten men även för bevattning och djurhållning i Sverige. 80 procent av kommunerna i Sverige använder grundvatten. Utöver detta tillkommer cirka 500.000 – 600.000 privata brunnar. Dessa brunnar försörjer 1.25 miljoner användare året runt. Under sommarmånaderna tillkommer lika många användare i takt med att sommarstugorna befolkas. 

Förändringar i grundvattennivåer sker i det fördolda, till skillnad från värmeböljor som är synliga för blotta ögat i form av skogsbränder och bruna gräsmattor.

– Grundvattennivåförändringar beror på ett komplext samspel mellan väder, markanvändning och geologi och det kan se väldig olika ut på olika platser. Grundvatten kan dessutom ha ett långt ”minne”. Med det menas att situationen i dag kan vara påverkad av det som skedde för många år sedan, säger Roland Barthel.

Prognos för sommaren 2023 - och framtiden

En torr, varm sommar 2023 kan bli problematisk för den kommunala vattenförsörjningen när vattenförbrukningen ökar och tekniska system som ledningar, reningsverk och vattentorn riskerar att nå sin kapacitet.

– I det avseendet hade Sverige tur under värmeböljan 2018, då vintern 2017/2018 hade varit kall och snörik och en påfyllning av grundvatten hade skett, säger Roland Barthel.

I många delar av landet har grundvattennivåerna varit normala i slutet av vintern. Från början av våren har de – som vanligt - börjat sjunka lite snabbare på grund av uteblivet regn och höga temperaturer. Nu ligger grundvattennivåerna under det normala i stora delar av landet, säger Roland Barthel och i de sydligaste och sydostliga delar av landet har grundvattennivåerna varit låga under många år. 

– Blickar vi längre framåt i tiden är situationen oklar. Fenomenet vattenbrist, torka och låga grundvattennivåer i samband med klimatförändringar har inte studerats systematisk i sin helhet i Sverige och det är något som behövs för att göra tillförlitliga prognoser.

Det finns visserligen klimatmodelleringar som visar hur fördelningen av temperaturer och nederbörd kommer att se ut i framtiden men klimatet är bara en av komponenterna när det gäller grundvatten.

– Geologin är en avgörande faktor som det inte tagits tillräckligt mycket hänsyn till i existerande klimatmodeller. Dessutom är vattenbrist ett fenomen som beror minst lika mycket på tekniska system och mänskligt beteende som på naturen, säger Roland Barthel.

Mätinstrument som mäter grundvatten
Grundvattenmätning.
Foto: WikimediaImages

Investeringar i infrastruktur saknas

Ett problem för grundvattenförsörjningen är att det saknas investeringar i hållbar och säker infrastruktur.

– Under en lång tid har man i Sverige utgått ifrån att det finns rikligt med vatten. Vattenbrist har förekommit då och då men har ofta upplevts som ett lokalt och kortvarigt problem. Med dagens infrastruktur och ett klimat som är i stor förändringen är det nästan oundvikligt att en katastrofal situation kan uppstå.  

AV: JENNY MEYER