Bild
Exteriörbild av Handelshögskolans entré
Foto: Carina Gran
Länkstig

Gothenburg Research Institute (GRI) avvecklas som särskild enhet

Publicerad

Handelshögskolans särskilda enhet Gothenburg Research Institute (GRI) kommer att avvecklas per 2024-12-31. Beslutet fattades av fakultetsstyrelsen den 6 december, mot bakgrund av enhetens svårigheter att få en ekonomi i balans. 2024 blir ett övergångsår då forskningsprojekt flyttas till andra enheter eller successivt avslutas.

– Detta är ett väldigt ledsamt beslut. Under de senaste 10 åren har vi arbetat för att få till stånd en stabil bas för verksamheten vid GRI, bland annat genom att garantera ett inflöde av anslagsmedel för medfinansiering av forskningsprojekt och del av kostnaderna för verksamhetsstödet. Över tid har det visat sig att en verksamhet av den här storleken har mycket svårt att bära kostnaderna för det verksamhetsstöd som behövs. Det leder till en osäkerhet kring långsiktig utveckling och uppenbara risker för återkommande ackumulerade underskott, säger Per Cramér, Handelshögskolans rektor.

GRI startades som en stiftelse 1990 med syfte att bedriva tvärvetenskaplig forskning och utvecklingsarbete inom Handelshögskolans ämnesområden. GRI i sin nuvarande form etablerades som en särskild enhet på Handelshögskolan 2015. Dess uppdrag har varit att bedriva ämnesövergripande post-doktoral forskning, företrädesvis i programform, som bedömts ha hög näringslivsrelevans. GRI är också hemvist för Centrum för konsumtionsforskning, CFK. Verksamheten vid GRI har huvudsakligen finansierats via externa bidrag samt en andel av fakultetens forskningsanslag. I samband med att GRI blev en enhet vid Handelshögskolan reglerades det dåvarande underskottet med medel från fakulteten och Stiftelsen Richard C Malmstens minne. Sedan 2020 har verksamheten bedrivits med ett tilltagande ekonomiskt underskott.

Under 2023 har verksamheten vid GRI utretts av vicedekan Ola Bergström, på uppdrag av Per Cramér. Utredningen visar att GRI:s interdisciplinära forskningsmiljö har ett stort värde för Handelshögskolan och bedöms ha stor samhällelig relevans även i framtiden. Alternativa organisationsformer har övervägts, som skulle kunna innebära en möjlighet att bibehålla en miljö där forskare från olika ämnesområden kan mötas. Slutsatsen i utredningen är att det inte finns förutsättningar för att GRI kan fortsätta som särskild enhet. Dock kan forskningsverksamheten vid GRI fortsätta i annan form, exempelvis som ett centrum.

– Det är nu viktigt att avvecklingen av GRI sker på ett ansvarsfullt sätt, och att GRI:s medarbetare stöttas på bästa sätt, säger Per Cramér.

De flesta forskare associerade med GRI har sin anställning på någon av Handelshögskolans institutioner, på andra institutioner inom Göteborgs universitet eller på något annat universitet/högskola. Hälften av forskningsprojekten kommer enligt sin ursprungliga plan att avslutas under 2023. Övriga projekt fortlöper, som längst till december 2026.

Detta händer nu:
  • GRI avvecklas som en särskild enhet vid Handelshögskolan per 31 december 2024.
  • 2024 blir ett övergångsår då verksamheten successivt ställs om:
    • Centrum för konsumtionsforskning behöver finna en ny värdinstitution inom Handelshögskolan.
    • De forskningsprojekt som ligger kvar vid GRI ska överföras till andra hemvister.
    • Möjligheterna för hur GRI:s forskningsmiljö kan leva vidare ska undersökas.
    • Omplacering av medarbetare till andra verksamheter inom Göteborgs universitet utreds.