Länkstig

Ny professor i geografi vill se grönt i staden

Publicerad

Fredrik Lindberg är ny professor i geografi vid Göteborgs universitet. I sin forskning undersöker han vad klimatförändringarna gör med våra städer och hur stadens klimat påverkar människors beteende, hälsa och välbefinnande.

Forskaren Fredrik Lindberg
Fredrik Lindberg, professor i geografi vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
Foto: Malin Arnesson

Klimatförändringar leder till extremväder i form av både värmeböljor, skyfall och stormar. Att integrera klimatkunskap i stadsplanering och arkitektonisk verksamhet har därför blivit alltmer viktigt i utformningen av motståndskraftiga städer.

– Klimat och väder påverkar hur vi mår, hur vi upplever en plats och på vilket sätt vi kan använda den. Därför är det viktigt att ta hänsyn till utomhusklimatet i ett tidigt skede i stadsplaneringen, säger Fredrik Lindberg, som också är lärare och programansvarig för masterprogrammet i geografi vid Göteborgs universitet. Där utbildar han framtidens stadsplanerare i urban hållbar utveckling, geografiska informationssystem och stadsklimatologi. 

Trädskugga kyler ner staden

Fredrik Lindberg är en av forskarna i Stadsklimatgruppen vid Göteborgs universitet. Forskargruppens studier handlar bland annat om interaktionen mellan träd och klimat i stadsmiljöer. I en av forskargruppens studier framkom att merparten av Göteborgs förskolegårdar saknar tillräcklig skugga, vilket kraftigt begränsar barnens lekyta, samt att värmeböljor påverkar barns hälsa och utomhusaktivitet på förskolor negativt. I ett pågående projekt undersöks hur äldre personer som bor i städer påverkas av värmeböljor och hur man kan bygga en mer åldersvänlig stad.  

Att se till att det finns tillgång till skugga är en effektiv och enkel lösning för att kyla ner staden. 

– Bevara den grönska som finns i staden. Planera för skugga genom att plantera träd vid förskolor, skolor, vårdinrättningar och äldreboenden. Då minskar värmestressen för de mest sårbara grupperna, säger Fredrik Lindberg, som i sin forskning också har utvecklat användarvänliga klimatplaneringsverktyg för forskare, arkitekter och stadsplanerare.

Problem uppstår när grönytor får ge vika för fler hårdgjorda ytor i förtätade stadsområden. Detta är en stor bidragande orsak till att temperaturen i storstäderna stiger jämfört med omkringliggande landsbygd. Utöver detta bidrar också klimatförändringar till fler, längre och mer intensiva värmeböljor med ytterligare negativa konsekvenser för samhället.

Ger stadsplanerare riktlinjer för klimatanpassade storstäder

Nyligen bidrog Fredrik Lindberg och Stadsklimatgruppen till några av Boverkets riktlinjer och metoder för klimatanpassning i storstäder. Riktlinjerna är resultatet av mätningar av temperatur, vind och strålning. Med hjälp av modellsimulering identifierades vilka egenskaper i stadens bebyggelse som får mest betydelse för det lokala klimatet.

– Utomhusklimatet kan förbättras beroende på hur bebyggelsen och gaturummet utformas, men också genom val av yt-och materialegenskaper, säger Fredrik Lindberg.

– I Sverige har vi stora säsongvariationer och väderväxlingar. Då är det viktigt att hitta en balans mellan soltillgång, skugga och vindskydd. Offentliga platser, som torg och parker, behöver kunna erbjuda en stor variation som finns inom nära räckhåll för invånarna.

För mer information om Fredrik Lindbergs forskning, kontakta:

Fredrik Lindberg, professor i geografi, telefon: 031–786 2606,
e-post:
 fredrikl@gvc.gu.se

 

AV: JENNY MEYER DANEBACK