Bild
Vindkraftverk till havs.
Foto: JEAN SCHWEITZER/Most Photos
Länkstig

Forskare: ”Marint liv gynnas av havsbaserad vindkraft”

Publicerad

Den biologiska mångfalden ökar och det blir fler fiskar i vindkraftsparker till havs. Det visar en genomgång av över två tusen vetenskapliga artiklar i ämnet som Thomas Dahlgren, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet, har gjort.

Vindkraftsparker till havs har blivit en het fråga i följderna av höga energipriser och ökad efterfrågan på fossilfri el. Men hur påverkas det marina livet? Thomas Dahlgren har arbetat med miljöeffekter av havsbaserad vindkraft i femton år, både i Sverige och i Norge.

– Få verksamheter i havet är så väl undersökta som miljöpåverkan av vindkraftsparker. Det är tydligt att de positiva effekterna på marint liv övertrumfar de negativa när vi sammanställer forskningen som är gjord, säger han.

Fler fiskar i vindkraftsparker

Bild
Thomas Dahlgren porträtt.
Thomas Dahlgren är forskare i marinbiologi på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och Norwegian Research Centre i Bergen.

En av frågorna som diskuterats i debatten är att fiskar påverkas negativt av vindkraftsparker. Thomas Dahlgren lyfter därför en studie med en sammanställning av ett hundratal olika rapporter som visar att både mängden och antalet arter av fisk ökar i en vindkraftspark. En viktig anledning till det är enligt studien att det inte går att fiska med bottentrål i vindkraftsparker.

– Bottentrålning har en stor påverkan på det biologiska livet i havet. Förutom det uppenbara att fisk försvinner, skadar bottentrålning bottnar och gör att bottenlevande djur som sjöpennor och mjukkoraller försvinner från området. När det inte går att bottentråla kan dessa arter komma tillbaka i området, säger Thomas Dahlgren.

En annan viktig anledning till att fisk ökar i området är att fundamenten till vindkraftverken har hårda ytor som bildar konstgjorda rev, där fastsittande arter som till exempel koraller och svampdjur kan leva, något som vanligtvis är en bristvara på havsbotten.

– Fundamenten skapar en miljö där fiskar samlas för att söka skydd, hitta föda och reproducera sig. Dessa konstgjorda rev bidrar till att den biologiska mångfalden i området ökar, säger Thomas Dahlgren.

Störning vid anläggning

Den största negativa påverkan på det marina livet sker vid anläggningsfasen. När vindkraftverken förankras vid havsbotten grumlas vattnet och ljudet kan störa vissa havslevande djur, exempelvis tumlare. Hur stor störningen är beror på vilken typ av vindkraftverk det handlar om, men störningen sker endast under en begränsad tid.

– Undervattensljud är ett problem när en viss typ av fundament skall installeras, men om man undviker installation under årstider då arter och ekosystem är känsliga kan påverkan begränsas. I en driftsatt vindkraftspark har ingen negativ påverkan av ljud kunnat visas, säger Thomas Dahlgren.

Ett annat argument som framförs i debatten är att turbinblad ska släppa ifrån sig plast och på det sättet bidra till mikroplast i havet. Men enligt Thomas Dahlgren finns det inga vetenskapliga studier som har kunnat visa att vindkraftsparker är en betydande källa till mikroplast i havet.

– De stora utsläppskällorna av mikroplast kommer i stället från fartygens bottenfärg, plastskräp och fiskeredskap. Även utsläpp från land, som slitage av bildäck och textilier, är viktiga källor till mikroplast i havet, säger han.

Sjöfåglar påverkas

Det finns också en oro för att fåglar påverkas av vindkraftsparker. Forskningen visar att vissa fågelarter som alfågel och ejder undviker dem. Det är därför viktigt att de inte placeras på platser som dessa arter är beroende av, till exempel några musselbankar i Östersjön. Det finns också en risk att sträckande fåglar kolliderar med turbinbladen.

– Jag är inte expert på fåglar och kan därför inte uttala mig om kunskapsläget i dessa fall men redan i dag åläggs vindkraftsoperatörer att stanna turbinerna när det finns känsliga arter i närheten, säger Thomas Dahlgren.

Finns det något som det saknas forskning på?

– Ja, mer kunskap behövs om hur flera vindkraftsparker tillsammans påverkar ekosystemen på regional skala. Men det är svårt att undersöka innan fler finns på plats.

Text: Karl-Johan Nylén

Läs mer

Debattartikel i Göteborgs-Posten av Thomas Dahlgren: Havsbaserad vindkraft är bra för den marina miljön.