Bild
Louise Holmer disputerade 16 september 2022.
Foto: Karin Wenzelberg
Länkstig

Folkölsdrickande kan visst höra hemma i SAOL

När den sjunde upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) publicerades år 1900 hade en stor grupp uppslagsord strukits med motiveringen att ordgruppen ansågs vara nästan värdelös där. Louise Holmers avhandling "Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok" visar att det visst finns fog att en del av dessa ord ska finnas i dagens ordböcker.

Bild
Louise Holmer
Louise Holmer disputerade 16 september 2022
Foto: Karin Wenzelberg

Att bilda ett nytt ord av ett redan befintligt ord genom att lägga till ett suffix i slutet är vanligt i svenskan. Det nya ordet kan då tillhöra en annan ordklass eller få en annan betydelse än vad ordet hade innan tillägget. Den här typen av så kallade avledningar kan vara mer eller mindre vanliga i svenskan, till exempel -het som i ledighet, eller -is som i nattis. Louise Holmer fokuserar i sin avhandling i svenska språket på substantiv som slutar på -ande och som för drygt hundra år sedan inte ansågs höra hemma i ordböcker.

- Substantiv som slutar på -ande bildas vanligtvis från verb, till exempel skrivande som är bildat av skriva eller tänkande av ordet tänka, berättar Louise Holmer. Jag har undersökt hur vanliga dessa ord som slutar på -ande är i olika slags texttyper och sedan jämfört med hur dagens svenska ordböcker behandlar den här typen av substantiv.

Att själv skapa ord som slutar på -ande är inte bara ett kreativt sätt att använda språket eller ett sätt att välja ett mindre förväntat ord. Orden kan också språkligt förskjuta vem som gör vad.

- Om man säger ”jag drack folköl i helgen” finns det en tydlig person som gör något, säger Louise Holmer. Vill man sudda ut sig själv kan man säga ”det var ett väldigt folkölsdrickande i helgen”. Då är fokus på själva handlingen och inte vem som utför den. Det kan alltså vara ett medvetet sätt att inte berätta vem som gör vad.

Ord på -ande har fått revansch

I den sjunde upplagan av SAOL som utgavs år 1900 ströks nästan alla ord som slutar på -ande med motiveringen att ordgruppen ansågs vara nästintill värdelös att inkludera där. Undan för undan har flera av dessa uppslagsord kommit tillbaka i senare upplagor av ordboken.

- En hel ordgrupp kan inte vara värdelös för en ordbok, säger Louise Holmer. Det kommer alltid att finnas vissa ord i den ordgruppen som behöver vara med – även om de bildas regelbundet och inte direkt utmärker sig. Det är däremot inte görbart att lista alla möjliga avledningar för alla tänkbara ord i en ordbok. Då brukar ordboksredaktionen välja de som är vanligast eller som det är något speciellt med, till exempel har en specifik egen betydelse eller är vanliga i vissa kombinationer med andra ord.

Ordgruppen finns i alla texttyper och kan ges bättre beskrivningar

Texterna som undersöks i Louise Holmers avhandling "Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok" är framför allt hämtade ur nyheter och romaner, men också olika typer av akademiska skrifter och blogginlägg. Ett tydligt resultat i hennes undersökning är att ord på -ande är mest vanliga i akademiska texter och minst vanliga i bloggar. Romaner innehåller näst minst andel ord på -ande och presstext någonstans däremellan. I de akademiska texterna är det vanligt med ord som kan anses vara lite mer komplexa eller specifika, som betraktande, självförverkligande och synliggörande, medan de andra texterna innehåller ord som sparande, försvinnande och företagande.

- Jag har också studerat de så kallade enfrekventa orden i materialen, det vill säga ord som bara förekommer en enda gång, berättar Louise Holmer. Det är där som bland annat språkbrukarnas kreativitet märks med ord som ejderpoande, kontraaltskrockande och lattehävande.

Ordböcker ska spegla allmänspråket och innehållet i dem har av tradition hämtats från tidnings- och romantexter. De ordböcker som undersöks i avhandlingen är de största i Sverige: Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Bonniers svenska ordbok. Louise Holmer resonerar i sin avhandling att ordgruppen som slutar på -ande skulle behöva ses över i de ordböcker som har med dessa ord och att det finns utrymme för betydligt bättre betydelsebeskrivningar och språkexempel i de ordböcker där sådant ges.

Efter avhandlingen: SAOL ska uppdateras med fler ord som slutar på -ande

Louise Holmer är sedan 2005 en del av ordboksredaktionen för SAOL som är knuten till Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet. I arbetet med ordböcker behöver redaktionen se till användarnas behov:

 - Urvalet i en ordbok ska grundas i det faktiska språkbruket och inte bara vara möjligt i teorin, det har ingen riktigt hjälp av, säger Louise Holmer.

Med avhandlingen får ord som slutar på -ande ytterligare en knuff uppåt och den kommer det närmsta året ge en direkt praktisk tillämpning för SAOL:s och SO:s redaktion. Det kommande året ska hon ge förslag på nya uppslagsord och även göra en översyn av befintliga ord som slutar på -ande i ordboken och revidera beskrivningarna.

 

Text: Karin Wenzelberg

 

Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72009

Kontakt: Louise Holmer, e-post: louise.holmer@svenska.gu.se