Bild
none
Foto: Pixabay
Länkstig

Flera nya forskningsanslag till antibiotikaresistensforskning

Flera forskare knutna till Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe, har fått anslag från Vetenskapsrådet, VR, och The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR. Dessa medel kommer att möjliggöra utveckling av ny forskning om antibiotikaresistens.

Erik Kristiansson, professor i tillämpad matematik vid Chalmers är en av forskarna som fått anslag från VR.  Erik Kristiansson forskning är inriktad på nya gener för antibiotikaresistens (ARGs). Det aktuella projektet kommer att använda avancerade tekniker som deep learning  och machine learning för att identifiera och analysera nya ARGs i bakterier. Målet är att förstå hur dessa gener överförs och sprids samt att identifiera miljöer som underlättar denna process. Denna forskning kommer att ge viktiga insikter i utvecklingen av bakteriell resistens och dess inverkan på människors hälsa.  Bidraget uppgår till fyra miljoner kronor över fyra år

Åsa Sjöling är professor i mikrobiologi vid Göteborgs universitet och får även hon fyra miljoner från VR. Hennes projekt avser att analysera funktion av nyligen identifierade potentiella virulensgener i diarréframkallande enterotoxigena E. coli. Hos patogena E. coli har en successiv ökning av antibiotikaresistens setts det senaste decennierna. Även om projektet inte specifikt tittar på antibiotikaresistens kan resultaten ge större förståelse för samförekomst av antibiotikaresistens och virulensgener på plasmider.

VR-medel i form av etableringsbidrag har även beviljats Johannes Thoma. 

JPIAMR beviljar medel till fyra av totalt 17 projekt i hela EU där CARe-medarbetare ingår. Dessa är Erik Kristiansson, Anna Johnning, Johan Bengtsson-Palme och Anne Farewell