Bild
Kartbild av Europa.
Länkstig

Ett val för EU:s långsiktiga utveckling

Årets val till Europaparlamentet handlar både om Europas roll i världen gentemot stormakterna och om EU:s interna, ideologiska och värderingsmässiga framtid. Det säger Mats Andrén, professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Han tror därför att det stundande valet är viktigt för unionens långsiktiga utveckling.

Kriget drog en tydlig gräns

I och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina för drygt två år sedan drogs ytterligare en gräns mellan västvärlden och Ryssland. Mats Andrén, professor i idéhistoria och verksam vid Centrum för Europaforskning, kan se hur kriget har enat länderna i den Europeiska unionen.

– Kriget i Ukraina har synliggjort hur den Europeiska unionen alltmer har kommit att representera Europa och vad som idag räknas till Europa, vilket också har varit ambitionen alltsedan bildandet år 1957/58.

En paradox mellan enhet och nationalstater

Sedan första världskriget har tanken om ett sammanhållet Europa varit levande och vital. Paradoxalt nog har denna Europatanke samexisterat med en stark nationstanke.

– Det vi ser idag är typiskt för de senaste 100 åren i Europa. Vi försöker förena två tankegångar där vi ser Europa både som en enhet och som uppdelat i nationalstater.

Historiskt har alternativen till ett enat Europa varit imperier och stormakter. EU är det mest framgångsrika konceptet på sammanhållning, menar Mats Andrén.

– Jag tror att det handlar om en insikt om att vi behöver varandra på flera områden som kräver gemensamma ageranden, som ekonomi, säkerhet och klimatfrågor.  Det är inte självklart att alla länder är intresserade av samma frågor, men alla länder vet att de behöver varandra för frågor som är viktiga för dem.

Avgörande frågor i ett längre perspektiv

Inför det stundande EU-valet spelar den ryska invasionen av Ukraina återigen en central roll. Tillsammans med den allt starkare högernationalistiska strömningen i Europa väcks frågor om EU:s framtid.

– Det är ett val som är i ett tämligen avgörande läge. Det handlar både om Europas roll i världen gentemot stormakter och om dess interna, ideologiska och värderingsmässiga framtid. Vilka uppgifter ska EU ta ansvar för och vad ska bestämmas på nationell nivå?  Det är stora frågor som ur ett längre perspektiv gör detta val mycket viktigt.

Mats Andrén tror också att fokus i Europadiskussionerna under det kommande årtiondet blir hur olika värden och idéer om vad Europa ska vara omsätts i praktiken och hur utvidgningen av EU ska gå till och hur nya länder, framför allt Ukraina, ska integreras i unionen.

 

Text: Hanna Erlingson