Bild
Arm som får dialys
Foto: iStock
Länkstig

30 miljoner till projekt om ökning av hemdialys: En innovativ process för förbättrad njursjukvård

Publicerad

En ny gränsöverskridande forskningssatsning inom hälsoinnovationer och personcentrerad vård har tilldelats knappt 3 miljoner euro av bland annat EU. Forskningen fokuserar på att öka användningen av hemdialys som har visat sig ge betydande fördelar för patienternas livskvalitet och hälsa jämfört med traditionell sjukhusbaserad dialys.

Att öka behandling med dialys i hemmet med ett personcentrerat arbetssätt ger medicinska och ekonomiska fördelar såväl som ökad självständighet och livskvalitet för den njursjuke. Projektet har deltagare inom patientföreningar, företag, akademin och näringslivet från Sverige, Danmark och Norge.

Dialys i hemmet ger många vinster

Trots de påvisade fördelarna och de nationella målen har andelen

Bild
porträtt Håkan Billig, projektansvarig
Professor Håkan Billig, projektansvarig
Foto: Göteborgs universitet

hemdialys varit konstant låg över tid i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak, med betydande variationer. Detta projekt syftar till att genom gränsöverskridande samarbete och innovativa vårdlösningar öka användningen av hemdialys som en egen behandlingsmetod. Genom att genomföra dialys i hemmet förväntas hälsan förbättras, deltagande i arbetslivet öka, samtidigt som sjukvårdskostnader och miljöpåverkan minskar. Projektet förväntas också främja utvecklingen av värdeskapande tjänster och produktinnovationer inom hemdialys och andra långvariga sjukdomsförlopp.

Fokus på personcentrering

Dialys i hemmet är ett projekt som tar avstamp i personcentrerad vård. Personcentrerad vård är en etik och ett arbetssätt som fokuserar på människan i vården och inte bara sjukdomen. Personcentrering inom vården vilar på evidens och har visat sig minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten på vården förbättras. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden och med hjälp av teknik och incitament kan man uppnå en etisk, hållbar och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.

Forskning på flera nivåer

Behovsanalyser och tester i hemmiljö kommer att genomföras för att kartlägga hinder och utmaningar för hemdialys, samtidigt som information från nationella kvalitetsregister för kroniskt njursjuka kommer att sammanställas för att beskriva livssituationen och välmående hos användare av hemdialys. Projektet kommer också att analysera policies, lagstiftning och kulturella skillnader i de deltagande länderna för att identifiera förutsättningar för ökad användning av hemdialys.

Ska skapa en skandinavisk modell 

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak är huvudfinansiär, men projektpartners i de olika länderna bidrar också med egna resurser

- Ett tecken på att de ser stor nytta och genomförbarhet i det treåriga projektet, säger professor Håkan Billig projektansvarig

Forskningen förväntas resultera i konkreta innovationer för hemdialys. Projektet bygger på partnerskap och samarbete och genom att dela kunskap och erfarenheter över gränserna kommer vi att skapa en skandinavisk modell för hemdialys och personcentrerad vård i hemmet.

logga interreg
Mer information

Beslut om projektets finansiering

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Partners: Region Midtjylland, Aarhus universitet, OsloMet - Storbyuniversitetet, Nordic Medcom AB, Cuviva AB, Fresenius Medical Care Sverige AB Högskolan i Østfold, Universitet i Oslo, Njurförbundet, Sahlgrenska Akademin

Projektet bygger på samlade erfarenheter av ett samverkansprojekt som bedrivits inom Centrum för personcentrerad vård GPCC vid Göteborgs universitet.

  • Länder: Sverige, Norge, Danmark
  • Insatsområde: Innovation och entreprenörskap
  • Specifikt mål: Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering.
  • Period: 1 september 2023 - 31 augusti 2026
  • Budget: 2 982 294 EUR
  • Beviljade EU-medel: 1 422 103 EUR
  • Norska medel: 306 032 EUR
  • Medfinansiering från partners: 1 254 159 EUR
  • Lead partner: Göteborgs universitet