Länkstig

VALUTA - Validering av den högre utbildningens antagningssystem

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2001 - 2004
Projektägare
Jan-Eric Gustafsson

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfonds Kulturvetenskapliga donation.

Kort beskrivning

Inom projektet rymdes flera olika delprojekt som på olika sätt syftade till att undersöka hur antagningssystemet fungerade.

En kort beskrivning av forskningsprojektet VALUTA

Till högskolan söker betydligt fler än vad antalet utbildningsplatser medger, således måste ett urval göras bland de sökande. Urvalsförfarandet består dels av definition på vem som är behörig och dels av bestämmelser om hur urvalet bland behöriga sökanden skall gå till. Urvalet sker huvudsakligen med hjälp av ett fåtal mätinstrument som är de samma för nästan samtliga studieplatser inom högskolan. Mätinstrumenten är framförallt avgångsbetyg från gymnasiet och resultat från högskoleprov, men vid vissa studieplatser förekommer dessutom särskild antagning som kan bestå av arbetsprov eller intervju. Resultatet av dessa antagningsformer har stor betydelse för den enskilde individen, men också för högskolan i sig, då mätinstrumenten på bästa sätt skall prognostisera studieframgång.

Inom projektet rymdes flera olika delprojekt som på olika sätt syftade till att undersöka hur antagningssystemet fungerarde Utförlig beskrivning av de olika projekten finns i projektansökan, men som exempel kan nämnas: studier som syftar till att undersöka i vilken utsträckning högskoleprovet gynnar eller missgynnar olika grupper av personer, studie som jämför gymnasieskolans numera målrelaterade betyg med de tidigare normrelaterade, studier av antagning via särskilda prov och antagningsförfarandets effekter för olika grupper av sökanden och för studieframgång, avslutningsvis om effekter på högskoleprovsresultatet då provet tas vid upprepade tillfällen.

Projektet pågick under åren 2001-2004. En stor del av arbetet har de första två åren ägnades åt uppbyggnad av en stor databas som utgjorde det empiriska underlaget för flertalet av delprojekten. Olika register med uppgifter om bland annat sysselsättningsstatistik, skol- och befolkningsstatistik har fogats samman av SCB, som också har avidentifierat individerna. Projektet hade vid projektets avslutande tillgång till omfattande uppgifter om individer födda åren 1972 –1984, totalt ca 1,3 miljoner individer.

Projektet bedrevs i samarbete mellan forskargrupper i Göteborg och Umeå, vilka leddes av Professor Jan-Eric Gustafsson respektive Professor Christina Stage. Projektet finansierades i sin helhet av Riksbankens Jubileumsfonds Kulturvetenskapliga donation.

Forskningsmiljö

Förutsättningar, Utbildning och Resultat - FUR