Länkstig

Tal- och kommunikationsstörningar hos barn och ungdomar med avvikande gomfunktion eller icke-syndromal craniosynostos

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

De talproblem som kan uppstå vid avvikande gomfunktion (t.ex. gomspalt) är av två slag, dels artikulationsavvikelser, dvs. ljuden produceras på fel plats i munnen, dels otillräcklig gomfunktion som leder till nasalt, otydligt tal. Dessa avvikelser kan leda till att talet får reducerad förståelighet, dvs personen har svårt att göra sig förstådd. Vi studerar dessa talproblem i olika grupper av barn, ungdomar och unga vuxna.

Delprojekt

  • Scandcleftstudien är ett samarbetsprojekt mellan 10 olika LKG-center i fem länder. Där studeras hur operationsmetoden påverkar bl. a. talet hos barn födda med unilateral läpp-käk-gomspalt vid 5 och 10 års ålder. Resultaten vid 5 års ålder är publicerade och nu arbetar vi med data från 10 års ålder.
  • I TOPS-studien studeras hur operationsåldern (6 eller 12 månader) påverkar talet hos barn födda med isolerad gomspalt. Studien koordineras från University of Manchester och barn från 23 LKG-center i fem länder deltar.
  • I AnnaKarin Larssons doktorandprojekt (disputerade juni 2020) undersöker vi talet hos internationellt adopterade barn födda med unilateral läpp-käk-gomspalt. Många av barnen har kommit till Sverige vid drygt 1,5 års ålder och därför opererats sent. Vid 7-8 års ålder undersöks förutom talet även språkliga aspekter och förståelighet. Projektet är fortfarande pågående. Arbetet sker i samarbete med plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • Personer med 22q11.2 deletionssyndrom har ofta både språk- och talproblem. Vi undersöker hur talet har utvecklats hos unga vuxna med detta syndrom och kommer att jämföra deras tal med talet hos unga vuxna med isolerad gomspalt och med en grupp utan kända problem med talet.
  • I Justin Weinfelds doktorandprojekt studeras om olika typer av icke-syndromala craniosynostoser har någon påverkan på tal- och språkutvecklingen samt läsinlärningen hos barn. Arbetet sker i samarbete med plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin samt Logopedmottagningen/ÖNH på Sahlgrenska universitetssjukhuset.