Länkstig

Suicidprevention genom den aktiva handlingen – En utvärdering av Agape

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Samarbetspartners
Agape
Finansiär
Folkhälsomyndigheten

Kort beskrivning

I detta projekt avser frivilligorganisationen Agape i Göteborg att i samarbete med Göteborgs universitet dokumentera och utvärdera organisationens arbets- och förhållningssätt med fokus på att utforma hälsofrämjande och suicidpreventiva insatser riktade till målgrupper som drabbats av psykisk ohälsa utifrån strukturella hinder, såsom migrationsprocesser. Målet är att stärka deras resiliens och skapa känsla av sammanhang.

Frivilligorganisationen Agapes primära verksamhet är inriktad på att erbjuda boendelösningar för att möjliggöra fortsatta studier samt aktiviteter och olika former av stödinsatser. Sedan 2017 har de erbjudit stöd och hjälp till ensamkommande minderåriga som ansökt om asyl men som under asylprocessen fyllt eller blivit åldersuppskrivna till 18 år och därmed förlorat sitt stöd utifrån socialtjänstlagen. Organisationen har arbetat fram en struktur för sin verksamhet, baserad på hög tillgänglighet och betydande volontärinsatser, men också med tydliga regler och konsekvenser.  Forskningsprojektet går ut på att dokumentera och utvärdera organisationens arbets- och förhållningssätt.