Bild
lövskog
Länkstig

Naturskydd i Göteborg: Rya skog som historisk konfliktyta och regionalt kulturarv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Finansiär
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Kort beskrivning

Rya skog är ett naturreservat som ligger inklämt mellan industrianläggningar och vägar på Hisingen i Göteborg hamninlopp. Området erhöll skydd enligt lag 1928. Beslutet föregicks av motioner och processer vilka speglar intressekonflikter i en tid när staden genomgick snabb modernisering. Rya skog har fortsatt varit föremål för debatt och förhandlingar. Den största kontroversen i reservatets historia ägde rum mot slutet av 1950-talet i och med anläggandet av ett stort reningsverk i dess utkanter. Projektet studerar Rya skog ur naturskyddssynpunkt med särskilt fokus dels på processerna som ledde fram till beslutet 1928, dels på debatten kring Ryaverket, som i dagspressen kallades ”generationens största naturvårdsfråga”. Studien förenar infallsvinklar från idéhistoria, kulturarvsstudier och urbanekologi.