Länkstig

Kön och karriär i akademin

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2009 - 2011
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Universitetsvärlden ger en till synes motsägelsefull bild av kön. Bland de studerande finns en antalsmässig dominans av kvinnor, bland de anställda är könsfördelningen totalt sett relativt
jämn och på högre vetenskapliga positioner finns en tydlig övervikt av män. Bilden rymmer därtill både förändring och stabilitet.

Variationen mellan könsmönster i olika kontext

Det kan till exempel konstateras att kvinnor har ökat bland både doktorander, lektorer och professorer under senare år, att de utvecklar horisontella nätverk och att det görs särskilda satsningar på kvinnors forskningsmeritering. Samtidigt utgör kvinnor alltjämt en minoritet av professorerna. Tidigare forskning tyder på att de har mindre tillgång till vertikala nätverk och oftare arbetar inom praktiknära delar av verksamheten som har lägre status. Därtill märks generella förändringar inom universitetsvärlden med maning till starkare konkurrens, internationell publicering, excellenta miljöer och internationella nätverk som utifrån tidigare forskning kan tänkas gynna redan etablerade grupper. Vad dessa förändringar innebär för rekryterings- och karriärmönster vet vi dock lite om.

Projektets utgångspunkt

Projektet utgår från teorier och tidigare forskning som betonar behovet av att analysera kön i förhållande till institutionella sammanhang, för att undersöka i vilka avseenden dessa ger
utrymme för olika grupper att agera och positionera sig. Fokus är därmed variationen mellan könsmönster i olika kontext och vad de hör samman med, snarare än generella skillnader mellan kvinnor och män. Utgångspunkten är också att kön interagerar med och måste analyseras i förhållande till andra kategoriseringar (ålder, etnicitet, social bakgrund), liksom
att människor aktivt förhåller sig till sin omgivning. Projektet är därmed intresserat av såväl institutionella villkor som hur olika grupper av män och kvinnor förhåller sig till och agerar relativt dem.

Empiriska studier

Empiriskt studeras detta genom analyser av centrala universitetsverksamheter – i form av uppdrag och relationer inom forskarutbildning och forskningsmiljöer - vid ett antal institutioner
samt intervjuer med doktorander och nydisputerade som är verksamma där. Fokuseringen på doktorander och nydisputerade motiveras av att de befinner sig i kritiska faser för etablering och positionering inom universitetet. Övergripande frågor att studera inom de olika institutionerna rör:

  • vilka erfarenheter doktorander och juniora forskare har av makt och könsrelationer lokalt och globalt inom akademin
  • vilket intresse doktorander och juniora forskare uttrycker för forskning och forskarkarriär, vilka möjligheter/hinder de ser och hur de agerar för att positionera sig inom fältet,
  • vilken betydelse kön har för positioner inom forskningsmiljöer, nätverk och formella uppdrag samt
  • hur doktoranders och juniora forskares förhållningssätt och positioner inom akademin, respektive avhopp från forskarkarriär, kan förstås i relation till en förstärkt konkurrens- och performativitetskultur inom universitet och högskolor.

Urval

Urvalet görs bland institutioner inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Utbildningsvetenskap rymmer t ex såväl etablerade som nya ämnen med sinsemellan skilda traditioner av könsrepresentation och forskning, och erbjuder därmed goda möjligheter att studera betydelsen av olika villkor för vetenskaplig karriär.

 

Projektmedlemmar

Forskningsmiljö

KRIT - Kritiska teorier