Bild
Omslagsbilden till John Åkerlunds doktorsavhandling. Illustration av Julia Nascimento.
Länkstig

John Åkerlund: Komplikationer och njursvikt efter operation för njurcancer

Det är inte ovanligt med njursvikt och komplikationer efter operation för njurcancer. John Åkerlund utforskar riskfaktorerna, och hans avhandling visar bland annat att öppen kirurgi leder till dubbelt så många komplikationer som titthålskirurgi. Dessutom är operation på ett större sjukhus förknippat med ökad risk.

Bild
John Åkerlund är specialistläkare i urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

JOHN ÅKERLUND
Disputation: 24 maj 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling:
Aspects of Renal Cell Carcinoma - Associations with end-stage renal disease and surgical complications
Ämnesområde: Urologi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Njurcancer är den fjortonde vanligaste cancern i världen och motsvarar ungefär tre procent av alla cancersjukdomar. Kirurgi är förstahandsbehandlingen för ett tidigt stadium av sjukdomen. Då tas en del av eller hela njuren bort.

– Det är inte ovanligt med njursvikt och komplikationer till följd av behandlingen. Frågan är hur vi kan minimera njursvikt och komplikationer, och ta hand om dessa patienter på bästa sätt, säger John Åkerlund, som är specialistläkare i urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han arbetar med kirurgisk behandling av njurcancer och andra sjukdomstillstånd i njurarna, och nu disputerar han vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

Njursparande kirurgi viktigt

Vad handlar din forskning om i korthet?
– Med hjälp av data från njurcancerregistret och andra svenska kvalitetsregister, så studerar vi riskfaktorer och risken för komplikationer till njurcancerkirurgi och även sambandet mellan komplikationsfrekvens och antalet operationer ett sjukhus utför. Slutligen studerar vi den svåraste formen av njursvikt och då såväl dess roll som riskfaktor för utveckling av njurcancer som dess kliniska betydelse efter operation av njurcancer, säger John Åkerlund.

Vilka är de viktigaste forskningsfynden och vilken praktisk nytta kan dessa ge?
– Njurcancerregistret inkluderar 99,5 procent av alla njurcancerfall i Sverige årligen inklusive flertalet patient- och behandlingsvariabler. Våra resultat visar en fördubbling av antalet komplikationer vid öppen kirurgi jämfört med titthålskirurgi. De viktigaste riskfaktorerna för allvarliga komplikationer visade sig vara njursvikt, samsjuklighet, stora tumörer, öppen teknik och kirurgi vid större sjukhus. Allvarlig njursvikt efter njurcancerkirurgi var kopplat till betydligt sämre överlevnad. 
Olika typer av njursparande kirurgi kommer att vara betydande i framtiden och våra studier kan ge inspiration till vidare forskning på området.

Figur 10, sidan 32 i avhandlingen. Robotassisterad njurresektion, visualiserat i flera olika steg. Bilden använd med tillstånd av Elsevier.

”Mer djupgående tankesätt”

Vad har varit roligt och givande med ditt doktorandprojekt?
– Det har varit väldigt inspirerande och roligt att få chansen att forska och utveckla mig inom samma område som jag verkar kliniskt. Att dessutom få göra det tillsammans med erfarna forskare och personer i min kliniska närhet har varit ytterst givande. Att ta steget till forskande läkare har för mig inneburit ett mer djupgående och tredimensionellt tankesätt som jag kan bygga vidare på i framtiden.

Text: Jakob Lundberg