Länkstig

HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö – en kunskapssammanställning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
303 200
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

På uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap kartläggs hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I uppdraget ingår att särskilt fokusera på transpersoners arbetsmiljösituation.
Befintlig kunskap indikerar stora brister i arbetsmiljösituationen för hbtq-personer. Studier visar bland annat att dessa individer oftare är utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen, samt att personer med transerfarenhet tycks vara särskilt utsatta.
Syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer.

Här undersöks vilka faktorer forskningen visat särskilt kännetecknande för hbtq-personers arbetsmiljö, vilka huvudsakliga arbetsmiljörisker och friskfaktorer som identifierats gällande denna grupp, samt vad som visats känneteckna en inkluderande arbetsmiljö. Här undersöks också vad som visats vad gäller hur arbetsmiljösituationen skiljer sig för homo-, bi-, trans- och queer-personer.