Länkstig

Hälsopromotion för äldre personer: Äldre personer i riskzon (ÄIR) och äldre personer som är födda utomlands (PAMC)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Hälsopromotion för äldre personer består av två avslutade projekt;
1) Hälsopromotion för äldre personer i riskzon (ÄIR) och
2) Hälsopromotion för äldre personer som är födda utomlands (PAMC).

Båda projekten med det primära syftet att utvärdera om en hälsofrämjande intervention kan förebygga och fördröja försämring när det gäller aktivitetsbegränsning och skörhet. Projektet Hälsopromotion för äldre personer i riskzon (ÄIR) avslutades 2012. Studien har bidragit till kunskap i hur man kan arbeta hälsofrämjande med de som är i riskzon för att bli sköra. Denna kunskap har sedan använts för att utveckla projektet hälsopromotion för äldre personer från Finland, och Västra Balkan (PAMC). Det projektet avslutades 2018.

Fem avhandlingar och cirka 30 artiklar har totalt publicerats inom projekten. Båda projekten beskrivs närmare nedan.

Hälsopromotion för äldre personer i riskzon (ÄIR)

Projektet ”äldre personer i riskzon” var en kontrollerad, blind, hälsofrämjande interventionsstudie med tre studiearmar (seniorträffar, förebyggande hembesök, kontrollgrupp) i kombination med kvalitativa metoder för att studera hemmaboende personer 80 år eller äldre med risk för skörhet (1). Resultatet visade att programmet har effekt på aktivitetsförmåga, sjuklighet och skörhet, att det är kostnadseffektivt (2), samt att äldre ensamboende personer är en riskgrupp för vilka interventionen gör mest nytta (3).

Projektet har bidragit till kunskap om hur man kan arbeta hälsopromoverande tillsammans med personer som är i riskzon för att bli sköra och dessutom utvecklat metoder som kan användas för att förmedla kunskap om att åldras. I projektet har det utvecklats verktyg som används i interventionerna såsom ett undervisningsmaterial "Livslots för seniorer" som ska ge kunskap och metoder för att möta utmaningen att bli äldre. Dessutom har personalen i kommunen och primärvården i samarbete med forskarna utvecklat en manual för hur man kan arbeta med seniorträffar och förebyggande hembesök i det hälsofrämjande programmet. Dessa verktyg kan laddas ner (se nedan) och användas i hälsofrämjande interventioner med denna målgrupp.

Två avhandlingar och cirka 18 artiklar har publicerats inom projektet.

Hälsopromotion för äldre personer som är födda utomlands (PAMC) 

Projektet var en kontrollerad, hälsofrämjande interventionsstudie med två studiearmar (seniorträffar, kontrollgrupp) i kombination med kvalitativa metoder för att studera hemmaboende personer från Finland och Västra Balkan, 70 år och äldre oberoende av hjälp av annan person i vardagliga aktiviteter (4).

Resultaten visar att den kvantitativa utvärderingen av programmet inte gav någon vetenskapligt bevisad effekt på aktivitetsförmåga och hälsa. De kvalitativa studierna visade att programmet gjorde nytta. Personer som deltog i programmet upplevde att det främjade hälsa genom att de blev mer medvetna. I vardagen användes kunskap från programmet som ett stöd för hälsobeslut. Studien har framförallt bidragit med verktyg för målgrupp och personal om hur barriärer till hälsopromotion kan överbryggas, samt med verktyg för samverkan mellan målgrupp, personal och forskare. Det handlar till exempel om alternativa tillvägagångssätt för att möta forskningsmetodologiska utmaningar vad gäller rekrytering, datainsamling samt analys av data i studier för och med personer som åldras i en migrationskontext (5).

Resultaten beskriver hur ett personcentrerat förhållningssätt kan användas för att ta vara på resurser hos målgruppen, samt metoder för att komma över språkliga barriärer. Undervisningsmaterialet från Äldre i riskzon har också översatts till bosnisk-serbokroatiska och finska för att kunna användas i detta projekt.

Tre avhandlingar och cirka 13 artiklar har publicerats inom projektet.

Livslots - informationsmaterial och manual

Avhandlingar

Referenser

 1. Elderly persons in the risk zone: Design of a multidimensional, health-promoting, randomised three-armed controlled trial for "prefrail" people of 80+ years living at home. 
  Dahlin-Ivanoff, S, Gosman-Hedström, G, Edberg, A, Wilhelmson, K, Eklund, K, Dunér, A, Zidén, L, Welmer, A, Landahl, S.
  BMC geriatrics. 2010;10:27. 
 2. Modelling long-term cost-effectiveness of health promotion for community-dwelling older people. 
  Zingmark, M., Norström, F., Lindholm, L. et al. 
  Eur J Ageing 16, 395–404 (2019).
 3. For whom is a health-promoting intervention effective? Predictive factors for performing activities of daily living independently. 
  Dahlin-Ivanoff S, Eklund K, Wilhelmson K, Behm L, Häggblom-Kronlöf G, Zidén L, et al.
  BMC Geriatr 2016;16(1):1-9
 4. A person-centred approach to health promotion for persons 70+ who have migrated to Sweden: promoting aging migrants’ capabilities implementation and RCT study protocol. 
  Gustafsson S, Lood Q, Wilhelmson K, Häggblom-Kronlöf G, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S
  BMC Geriatrics 2015 Feb; 15:10
 5. Promoting aging migrants' capabilities: A randomized controlled trial concerning activities of daily living and self-rated health. 
  Barenfeld E, Dahlin-Ivanoff S, Wallin L, Gustafsson S.
  AIMS Public Health. 2018;5(2):173–188. Published 2018 Jun 12. doi:10.3934/publichealth.2018.2.173