Länkstig

Framgångsrika lärmiljöer som handlingsnät (SESAN)

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2009 - 2014
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Med gymnasiereformen 2011 omorganiserades det individuella programmet till fem introduktionsprogram. Den politiska intentionen var att på så sätt skapa ”tydliga utbildningsvägar” för de ungdomar som var obehöriga till gymnasiets nationella program. Projektet har följt reformen inifrån genom studier av en handfull lärmiljöer i syfte att studera och analysera organisering och pedagogik före, under och efter reformens införande. Studien har fokuserat på lärmiljöer som kan betraktas som framgångsrika i den mening att de haft gott rykte, fina elevutvärderingar och få avhopp.

Studien har också kompletterats med en enkätstudie och visar stora skillnader i hur kommuner organiserar introduktionsprogrammen och även medelstilldelning. De ”tydliga utbildningsvägarna” visar sig för många elever inte vara särskilt tydliga och lärarlag har stora utmaningar att organisera ämnesstudier för elever med olika behov. Med reformen har utbildning för obehöriga elever blivit mer fragmentiserad och med de ökade antagningskraven till nationella program har andelen obehöriga ökat.

Men resultaten visar också på en stabilitet över tid när det gäller pedagogik och lärandeprocesser. Väl inarbetade rutiner och procedurer återskapas kontinuerligt och återfinns även i den nya organiseringen. Det som eleverna identifierar som framgångsrikt är samma slags pedagogiska upplägg, lärarinteraktion och bemötande, före, under och efter reformen.

Forskningsmiljö

Power and Acency in Education (Page)