Länkstig

Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former av intermediering

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Länsförsäkringars Forskningsfond

Kort beskrivning

Digitalisering har stor inverkan på dagens samhälle och bland annat framhålls betydelsen av digitala ekosystem för organisering och interaktion. Hur interaktionen mellan olika aktörer organiseras kommer sannolikt att omskapas och utmanas inom ramen för framväxande digitala ekosystem.
Projektets syfte är att belysa hur framväxande digitala ekosystem inverkar på försäkringsbranschens funktion som intermediär. För att uppnå syftet har vi identifierat tre övergripande frågeställningar: 1) Hur är olika digitala ekosystem utformade och vilka implikationer har det för intermediering av försäkringar?; 2) Hur kommer tillgången till data i digitala ekosystem att påverka försäkringsbolagets prissättning och riskbedömningar?; 3) Hur inverkar lokal respektive digital närvaro på försäkringstagare i framväxande digitala ekosystem?

Projektet genomförs av fem forskare och organiseras i tre delprojekt. Delprojekt 1 utgör en omfattande kartläggning och analys som i delprojekt 2 och 3 fördjupas kring två specifika teman; datatillgång och konsumentbeteende. Projektet kombinerar olika forskningsansatser, metoder och analyser.

Projektet bidrar med analyser av framväxande digitala ekosystem och hur de inverkar på försäkringsbranschens funktion som intermediär, företagens bedömningar och konsumenters beslutsfattande. Utifrån empiriskt grundad forskning med hög praktisk relevans genereras teoriutveckling av stor betydelse för forskningen kring digitala ekosystem och digital intermediering.