Länkstig

Förändringar i läskompetens under 30 år: En internationell jämförelse - FIL

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2005 - 2009
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Syftet är att undersöka läskompetensens förändring över perioden 1971-2001 bland 9-10-åriga skolelever i Sverige, samt att jämföra denna med utvecklingen i andra länder.

Två riksrepresentativa studier

Att beskriva och förklara förändringar i kunskaper och färdigheter över tid är både en teoretiskt och praktiskt angelägen uppgift. Två riksrepresentativa studier visar att läskompetensen bland barn har sjunkit. Framförda förklaringar har främst fokuserat faktorer inom utbildningssystemet, medan få har varit inriktade på förändringar i barns hem- och uppväxtvillkor eller andra samhällstrender. Internationella jämförelser av läskompetensens förändring kan bidra med värdefull information kring detta komplexa problem.

Liknande mönster av förändringar i länder med likartad samhällsutveckling indikerar att orsakerna återfinns i mer generella samhällstrender utanför skolans verksamhet, medan skillnader i prestationsutveckling i länder med likartad samhällsutveckling främst står att söka i förändringar i utbildningssystemet. Sveriges deltagande i IEAs komparativa studier av ”reading literacy” 1970, 1991 och 2001 möjliggör sådana analyser. I projektets första deskriptiva del ekvivaleras läsprovsresultaten från de olika studierna till en gemensam skala på vilken utvecklingsmönster beskrivs och jämförs mellan länder, medan det i en andra förklarande analysdel handlar om att identifiera förklaringar till förändringarna både innanför och utanför utbildningssystemet och jämföra länder med olika förändringsmönster.

Forskningsmiljö

Förutsättningar, Utbildning och Resultat (FUR)