Bild
Foto: Pressmaster/Shutterstock
Länkstig

Etablering av unga och utlandsfödda i detaljhandeln

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Handelsrådet

Kort beskrivning

Ett av det svenska samhällets svåraste problem är ungdomsarbetslöshet och etablering av utlandsfödda på den svenska marknaden. Hur bidrar detaljhandeln idag till lösningar på problemet och hur kan detaljhandelns bidrag kunna stärkas ytterligare? Projektets övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap och förståelse för detaljhandelns roll som etableringsbransch för unga och utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden.

Inom ramen för projektet kommer forskarna att:

1. kartlägga, beskriva och analysera sysselsättningsmönster i detaljhandeln med hjälp av tillgänglig arbetsmarknads- och branschstatistik
2. beskriva och analysera initiativ och åtgärder som syftar till att underlätta eller stödja etablering av ungdomar och utlandsfödda inom detaljhandeln
3. dokumentera och sprida erfarenheter från initiativ och åtgärder inom detaljhandeln som bidrar till unga och utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden

Studiens resultat förväntas erbjuda värdefull information och praktisk nytta för flera av detaljhandelns intressenter, bland annat genom att visa hur detaljhandeln kan bidra till lösningar på centrala samhällsproblem i framtiden, men också hur branschen aktivt bidrar till sådana lösningar i redan pågående aktiviteter och projekt.