Bild
En bekymrad kvinna med blicken mot kameran
Foto: Igor Stevanovic
Länkstig

Eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare: Uttryck, orsaker och insatser

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
2 378 000 kronor
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Afa Försäkring

Kort beskrivning

Lärares utsatthet för hot och våld är i fokus för detta forskningsprojekt. Genom fallstudier av grundskolor som har lyckats vända en negativ utveckling ska projektet öka kunskapen om olika insatser för att skapa en trygg arbetsmiljö i skolan.

Projektet finansieras av Afa Försäkring och genomförs av Ilse Hakvoort, docent i pedagogik och Sofia Persson, docent i sociologi, vid Institutionen för pedagogik och specialpedagik, Göteborgs universitet.Syfte och frågeställningar

Syftet med detta projekt är tudelat. För det första syftar projektet till att öka kunskapen om eskalerade konflikter som innehåller hot och våld riktat mot lärare från elever. För det andra syftar projektet till att öka kunskapen om skolorganisationers insatser för att stödja lärare och skapa trygga arbetsmiljöer.

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

  • Vilka former av hot och våld riktas mot lärare från elever?
  • Vilka faktorer och situationer bidrar till eskalerade konflikter, hot och våld? Hur påverkar utsattheten lärarna och deras yrkesutövning?  
  • Vilka former av insatser använder skolorna för att stödja lärare och skapa en trygg arbetsmiljö, och hur motiveras dessa insatser? Vilka konsekvenser får insatserna?

Förväntat resultat och empiriskt bidrag

Projektets förväntade resultat kommer att bestå av en kartläggning och fördjupad analys av fyra högstadieskolor som har lyckats skapa en tryggare arbetsmiljö, trots tidigare problematisk situation.

Projektets empiriska bidrag består av ökad kunskap om eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare från elever, hur detta påverkar lärare och deras yrkesutövning, samt förutsättningar, styrkor och problem när det gäller skolorganisationers insatser för att skapa trygga arbetsmiljöer.

Projektet bidrar även mer generellt till ökad kunskap om eskalerade konflikter och våld i arbetslivet, professionellas villkor och agerande, samt organisationers arbetsmiljöarbete och krishantering. Resultatet kan bilda underlag till utbildningar, informationsmaterial, styrdokument och policyutformning. På så sätt kan resultatet användas för att förbättra förutsättningarna för att hantera och förebygga eskalerande konflikter, hot och våld mot lärare, samt stärka skolorganisationer i deras arbete med att skapa trygga arbetsmiljöer.