Länkstig

DIALANG - Diagnosis of language ability

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
1998 - pågående
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
EU Socrates-programmet, institutionen för pedagogik och didaktik

Kort beskrivning

Genom ett mångårigt och brett samarbete på europeiskt plan har framtagits ett enhetligt utformat diagnossystem omfattande alla de officiella EU-språken och dessutom norska, isländska och iriska. Färdigheterna skattas med både traditionella mätmetoder och självbedömningsuppgifter.

Diagnoserna erbjuds över internet med omedelbar redovisning av resultaten direkt efter genomförandet. Hela diagnossystemet och de resultat som levereras är knutna till en välkänd europeisk nivåskala - The Common European Framework of Reference for Languages. Genom en av de många funktioner som systemet erbjuder kan användaren jämföra sin självbedömning av färdigheter med de utfall av diagnosen som testuppgifterna resulterar i. Materialet i svenska är framtaget vid SoL.

Moderprojektet är fortfarande pågående, testningar görs i 14 europeiska språk, varav ett är svenska.

Om projektet

Enheten för språk och litteratur medverkar i Diagnosis of Foreign Language Skills (DIALANG), ett "alleuropeiskt" språkprojekt som utvecklat ett system för diagnos av färdigheter i språk. I arbetet innefattas inte mindre än 14 språk: alla de officiella EU-språken, inklusive svenska, och dessutom norska, isländska och iriska. Diagnoserna erbjuds via Internet. Projektet bygger vidare bland annat på det mångåriga utvecklingsarbete som genomförts av Europarådet, särskilt i form av The Common European Framework of Reference for Languages som ger en ram för beskrivning av mål, innehåll, färdigheter med mera i olika språkinlärningssammanhang. Projektet finansieras av EU och samordnades i sin första fas av The Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä. I sin andra fas samordnas det av Freie Universität, Berlin. Ett antal europeiska universitetsinstitutioner medverkar som 'partners', varav alltså en är institutionen för pedagogik och didaktik, företrädd av Enheten för språk och litteratur.

Tonvikt på diagnos och återkoppling

Det mest utmärkande för DIALANG är inriktningen på diagnos och återkoppling till den som bedömningen gäller. Proven byggs upp på ett ganska traditionellt vis, men särskild vikt läggs vid analysen av hur olika givna provresultat skall tolkas ur den bedömdes synpunkt. Meningen inte är att ersätta nu existerande test och bedömningssystem utan snarare att komplettera och bygga vidare på de rika erfarenheter och resurser som redan finns inom europeisk språkfärdighetsmätning. Ett viktigt syfte är i själva verket att genom de material och metoder som utvecklas underlätta jämförelser mellan olika sätt att mäta och rapportera om språkkunskaper.

Innehåll och målgrupp

Detaljerade målbeskrivningar ligger till grund för de ingående proven och andra bedömningsunderlag, bland annat instrument för självbedömning. Materialen struktureras på välbekant sätt i delar som mäter hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga (indirekt). Dessutom prövas ordförråd och 'strukturer'. Man eftersträvar täckning av alla färdighetsnivåer, men i projektets första fas är det koncentration på stadier under de mer avancerade. Målgruppen är i första hand vuxna från övre tonåren och uppåt.

Självbedömning

En av utgångspunkterna för projektet är att man systematiskt skall utnyttja individens egen möjlighet att medverka i bestämningen av färdighetsnivåer och inlärningsbehov. Självbedömning blir alltså en integrerad del i det totala bedömningssystemet. Också i det här avseendet knyts underlagen (självbedömningsmaterialen) till det ovan nämnda Common European Framework of Reference. En funktion i systemet gör det möjligt för användaren att jämföra egen bedömning av färdigheten med det utfall av diagnosen som testuppgifterna resulterar i. Också så kallad advisory feedback ges till hjälp för den som funderar över möjliga sätt att nå en högre färdighetsnivå.

Arbete vid IPD/SoL

Vårt eget engagemang i projektet gäller dels utvecklingen av självbedömnings- och återkopplingsfunktioner (self-assessment and feedback functions), dels framtagningen och den vidare utvecklingen av diagnosmaterialet i svenska. Dessutom medverkar vi i utprövnings- och analysarbete (piloting/difficulty estimation), granskning och översättning av instruktioner och informationsmaterial med mera.

Samordnande institution (fas 1, 1997 - 1999)

Centre for Applied Language Studies
P.O. Box 35
FIN-40351 Jyväskylä, Finland
E-post dialang@cc.jyu.fi

Samordnande institution (fas 2, 2000-...)

Freie Universität Berlin
D-14195 Berlin, TYskland
Webbsida http://www.dialang.org/

Svensk språkrepresentant

Mats Oscarson


Medarbetare:

Barbro von Elek
Tibor von Elek
Stefan Nordblom

Länkar

DIALANG

Council of Europe Language Policy Portal

Referenser