Länkstig

Mats Oscarson

Professor emeritus

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
B3 372
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Mats Oscarson

Summary in English: See below

ForskningsintressenMina forskningsintressen rör främst förutsättningarna för och processer vid lärandet av språk i skola och vuxenundervisning. Jag arbetar utifrån ett ämnesövergripande perspektiv (engelska språket, med docentkompetens, och pedagogik) och intresserar mig speciellt för frågan om hur man som språkinlärare kan följa och bedöma sin egen kunskapsutveckling. Andra viktiga forskningsintressen gäller metoder för testning och bedömning av språkfärdighet samt nationell utvärdering av elevers språkkunskaper. Har bl.a. varit projektledare för de språkliga delarna av Skolverkets (och tidigare Skolöverstyrelsens) återkommande nationella utvärderingar av uppnådda läroplansmål för den svenska skolan (åren 1992, 1995, 1998 och 2003). Har deltagit i flera storskaliga internationella forsknings- och utvecklingsarbeten i språkundervisnings- och språktestningsfrågor, bl.a. i satsningar initierade och stödda av Europarådet (t.ex. The Modern Languages Project och The European Language Portfolio Project) och EU (t.ex. DIALANG, Diagnosis of Language Skills). Har innehaft ett ’Research Fellowship’ vid The National Foreign Language Center, Johns Hopkins University, Washington D.C. för att bedriva forskning om språkfärdighetsbedömningar.UndervisningsintressenMin akademiska undervisningserfarenhet omfattar såväl engelsk lingvistik (grammatik, fonetik, muntlig/skriftlig färdighet m.m.) som pedagogik och didaktik (främst med inriktning på språkinlärning och kunskapsbedömning). En del av min tid har jag ägnat åt utbildningsinsatser utomlands (i England, Portugal, Lettland, Moçambique). Jag har skrivit läromedel för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenundervisningen och har också producerat pedagogiska fortbildningsmaterial för cirkelledare och lärare i det fria folkbildningsarbetet och vuxenutbildningen.Senaste forskningsprojektLUB - Lärarens utvidgade bedömarroll (The Teacher’s Extended Assessment Role) Finansierat av Vetenskapsrådet.SALL - Självbedömning av inlärning: Exemplet språk (Self-assessment of learning: The case of languages.) Finansierat av Vetenskapsrådet.DIALANG - Diagnosis of language abilityÖvrigtÄr medlem av the Editorial Board för fyra internationella facktidskrifter och medverkar regelbundet som reviewer för dessa: Language Assessment Quarterly (Lawrence Erlbaum), International Journal of Applied Linguistics and English Literature (Australian International Academic Centre), International Journal of Assessment and Evaluation in Education (AIAC), and Voices in Asia Journal (Mahidol University, Faculty of Liberal Arts, Bangkok). Är sedan 2005 Expert Member of the European Association for Language Testing and Assessment (EALTA).Nyckelordspråkundervisning, språkdidaktik, engelska språket, bedömning och testning av språkfärdighet, självbedömning, nationell utvärdering av språkkunskaperUrval av publikationerOscarson, Mats (2013). Self-Assessment in the Classroom. In Kunnan, A. J. (ed.), The Companion to Language Assessment. Vol. 2. Approaches and Development. Malden, MA: Wiley-Blackwell BokkapitelOscarson, Mats (2013). The challenge of student self-assessment in language education. In Voices in Asia Journal, 1, 1. 1-14. Dragemark Oscarson, Anne & Oscarson, Mats (2011). Using the CEFR in the foreign language classroom. In Mader, J & Urkun, Z.(eds), Putting the CEFR to Good Use. Proceedings from the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)(TEA SIG) Conference, Barcelona 28-31 Oct. 2010 (Konferensbidrag).Oscarson, Mats & Apelgren, Britt Marie (2011). Mapping language teachers’ conceptions of student assessment procedures in relation to grading: A two-stage empirical inquiry. System–An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 39, No.1, 2011, s 2-16 Oscarson, Mats (2009). Bestämning av elevers kunskaper i språk: Hur gör lärarna och vilka är alternativen? Resultatdialog: Aktuell forskning om lärande. Vetenskapsrådets rapportserie.Lundberg, Gun & Oscarson, Mats (2008). Engelska – En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutvecklingOscarson, Mats & Apelgren, Britt Marie (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Engelska. (Rapport 251.) Stockholm: Skolverket.Oscarson, Mats & Apelgren, Britt Marie (2005). Tankar kring grundskolans utveckling : Engelska. I Skolverket (2005). Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003: Nuläge och framåtblickar. Sid 81–93. Stockholm: Skolverket.Huhta, A., Luoma, S., Oscarson, M., Sajavaara, K., Takala, S. & Teasdale, A. (2002). DIALANG – A Diagnostic Language Assessment System for Adult Learners. I: Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Case Studies. Strasbourg: Council of Europe.Oscarson, Mats (2000). Selbstbeurteilung im Fremdsprachenunterricht— eine Utopie? BABYLONIA – Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen, 7, 1,19–22.Gustafsson, Jörgen, & Oscarson, Mats (1999). Bonniers engelska grammatik. Stockholm: Bonniers. ( D:o Med separata övningsböcker och lärarhandledning)Oscarson, Mats (1997).”Self-assessment of foreign and second language proficiency”. I C. Clapham & D. Corson (ed.), The Encyclopedia of Language and Education, Vol. 7 (Language Testing and Assessment). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997, s 175-187Länkar till forskningsmiljöer och projekt

_________________________________________________________Summary in EnglishMy main research interests are language education, foreign language testing, and learner self-assessment of language ability. Some of the major research and development projects in which I have been involved are the Swedish national evaluations of achievement in the secondary and upper secondary school (coordinated by the National Agency for Education, Stockhom), the Modern Languages Projects (Council of Europe), and DIALANG -Diagnosis of Language Ability (European Commission and Council of Europe). In 1996 I was awarded a Research Fellowship at the National Foreign Language Center, Johns Hopkins University, Washington D.C., and spent six months there conducting research into language assessment. Teaching assignments abroad include organization of and participation in teacher training seminars and MA level courses in England, Portugal, Latvia, and Mozambique, mostly in the fields of English as a foreign language instruction and educational measurement.I have written extensively on the subjects of language education and language assessment (for a representative sample of titles, see Urval av publikationer on this page) and have also authored – and co-authored – a range of teacher materials and language textbooks. I am a member of the Editorial Board of two scholarly journals: SYSTEM, An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics (Elsevier) and Language Assessment Quarterly (Lawrence Erlbaum). Since 2005 I am an expert member of the European Association for Language Testing and Assessment (EALTA).Recent research projects:See "Senaste forskningsprojekt" (above) on this page.Association with other research networks:See "Länkar till forskningsmiljöer och projekt" on this page.Keywords:language education, language testing, language assessment, student self-assessment, national evaluation of curricular goals

PublicationsSee above, Urval av publikationer (Selected publications)