Länkstig

Aktivering och artikulering av auktoritära attityder

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5,5 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Ett forskningsprojekt om nyhetsmediers betydelse för utveckling av auktoritära värderingar och attityder i samhället.

Bakgrund

Under senare år har auktoritära värderingar och attityder blivit allt mer framträdande inom liberala demokratier. Auktoritärt orienterade populistiska partier har vunnit parlamentariska framgångar i ett flertal länder.

Forskare menar att väljarstödet delvis förklaras av att partierna svarar på centrala värderingskonflikter i samhället och tilltalar medborgare som anser att utvecklingen av liberala värderingar inom vissa områden gått alltför långt.

En omfattande forskning om auktoritärt orienterade värderingar (konformism, tradition, ordning, säkerhet, lydnad) tyder också på att sådana värderingar, är relativt utbredda även inom liberala demokratier. Men de aktiveras i form av manifesta politiska attityder (negativ inställning till invandrare, krav på hårdare straff, begränsade rättigheter för minoriteter etc) under särskilda omständigheter. Sådana omständigheter är kriser, hot mot ordning och stabilitet, samt sociala och kulturella spänningar.

Forskning visar också att nyhetsagendan och dominerande perspektiv på nyhetshändelser kan bidra till att skapa just föreställningar om kriser, hot och kulturella spänningar.

Hur detta påverkar utvecklingen av auktoritära attityder i samhället har dock inte undersökts på ett mer ingående sätt.

Syfte

Syftet med detta projekt är att ge ett väsentligt bidrag till kunskapen om auktoritära värderingar och attityder i samhället genom att studera mediernas påverkan. Vi antar att nyhetsmedierna kan ha en betydande inverkan på de omständigheter under vilka auktoritära värderingar aktiveras och uttrycks i form av attityder i politiska frågor.

Metod

Studien har en multi-metodisk ansats och inkluderar tre delstudier:

  1. panelexperiment
  2. intervjuer med fokusgrupper
  3. en kombinerad automatiserad textanalys (”structural topic modelling”) och kvalitativa diskursanalyser av diskussionsforum på nätet.

Frågeställningar

Vi ställer tre övergripande frågor:

  1. Vilken påverkan har nyheternas perspektiv (”framing”) på aktiveringen av auktoritära värderingar i relation till olika samhällsfrågor?
  2. Hur formar och uttrycker medborgare auktoritära respektive liberala attityder i relation till olika samhällsfrågor på nyhetsagendan? (
  3. Under vilka omständigheter aktiverar frågor på nyhetsagendan diskussioner på forum på nätet där auktoritära attityder uttrycks?

Mål

Projektet ger ett viktigt bidrag till kunskapen om mekanismer och omständigheter bakom utvecklingen av auktoritära politiska attityder genom att integrera teorier om socialpsykologiska dynamiker, värderingsförskjutningar, mediediskurser och medieeffekter. Detta är av stor inomvetenskaplig betydelse, men också av hög samhällsrelevans. Projektet ger en viktig pusselbit till kunskapen om centrala tendenser och utmaningar inom den samtida liberala demokratin.