Bild
Dorna Behdadi porträtt
Foto: Monica Havström
Länkstig

Dorna Behdadi: Nonhuman Moral Agency: A Practice-Focused Exploration of Moral Agency in Nonhuman Animals and Artificial Intelligence

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet praktisk filosofi vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Disputationen äger rum på Humanisten och kan även följas online via zoom.

Disputation
Datum
12 jan 2024
Tid
15:15 - 19:00
Plats
Renströmsgatan 6, sal J222

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Avhandlingens titel:
Nonhuman Moral Agency: A Practice-Focused Exploration of Moral Agency in Nonhuman Animals and Artificial Intelligence

Betygsnämnd:
Docent Barbro Fröding, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm Professor Sven Nyholm, Ludwig Maximillian Universitetet i München Lektor Susana Monsó National Distance University (UNED) Madrid

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden:
Professor Göran Duus-Otterström, Göteborgs universitet

Opponent:
Professor Manuel Vargas University of California, San Diego

Ordförande:
Docent John Eriksson, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Kan icke-mänskliga djur och artificiell intelligens (AI) tillskrivas moraliskt agens? Inom filosofin har den rådande uppfattningen varit att endast människor är moraliska agenter då de ensamma besitter fri vilja och förmåga till medveten reflektion. Denna uppfattning har resulterat i att endast människor anses vara moraliskt ansvariga för sina handlingar och därmed som föremål för moraliskt beröm och klander. Trots att djur och maskiner kan orsaka skada, har de därför hittills inte ansetts vara moraliskt ansvariga.

Denna avhandling ifrågasätter den skarpa gränsdragningen mellan människor och icke- mänskliga varelser. Istället för det traditionella synsättet där moraliskt agens anses kräva särskilda inre individuella förmågor tillämpas ett alternativt förhållningssätt där moraliskt agens förstås som förmåga till deltagande i sociala ansvarspraktiker. Genom att skifta fokus från inre individuella egenskaper till en kontextuell och socialt avhängig färdighet verkar det praktik-fokuserade angreppssättet göra det mer rimligt att tala om moraliskt agens hos ickemänskliga djur och AI.

Utifrån den nuvarande såväl som troliga framtida förekomsten av både ickemänskliga djur och AI i mänskliga sociala sammanhang så skulle en utvidgning av vem som är moralisk agent potentiellt kunna leda till en radikal förändring av våra sociala, moraliska och juridiska praktiker. Denna avhandling hävdar att de möjliga konsekvenserna av en sådan utvidgning är viktiga att beakta och föreslår att frågan om huruvida moraliskt agens kan tillskrivas djur eller maskiner därför borde angripas som en normativ, bör- fråga, istället för som en rent teoretisk, är-fråga.