Bild
BiG logotyp
Länkstig

BIG-symposium 2022: Barnkulturella perspektiv på Medie- och informations-kunnighet (MIK)

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Symposium med reflektioner kring medie- och informationskunnighet, MIK, utifrån ett barn- och ungdomskulturellt perspektiv.

Föreläsning,
Seminarium
Datum
27 okt 2022
Tid
13:30 - 16:00
Plats
J431, Humanisten, Renströmsgatan 6
Ytterligare information
Mer information om BiG

Vuxenvärldens inställning till gamla och nya medier har länge pendlat mellan viljan att skydda de unga mot mediers eventuellt skadliga inverkan, och ambitionen att stärka deras förutsättningar att delta i samhället. Medie- och informationskunnighet handlar om de kunskaper vi behöver ha för att hantera en alltmer digitaliserad vardag. I dessa sammanhang lyfter man ofta fram vikten av källtillit och kritisk reflektion för en kompetent medieanvändare, medan lust och lekfullhet ofta förbises. 

MIK är onekligen en fråga för skola och utbildning, men innehållet måste uppdateras i takt med att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att kommunicera på nya sätt. Det finns dessutom en inre motsättning inbyggd i själva MIK-begreppet. Informationskunnigheten har en instrumentell aspekt som står i kontrast till mediekunnighetens mer kritiska och tolkande dimensioner. Informationskunnighet bygger på att vi ska utveckla vår förmåga att värdera vad som utgör korrekt och pålitlig information. Mediekunnighet, däremot, innefattar såväl kritisk analys som estetiska erfarenheter, inklusive den kreativa förmågan att uttrycka sina egna tankar och idéer. 

Denna spänning gör det viktigt att föra en kontinuerlig diskussion kring medie- och informationskunnighet. Vi behöver fundera över vad vi vill lägga in i en vidare mediebildning som är relevant för dagens unga. Till BiGs årliga symposium 2022 har vi därför bjudit in föreläsare för att reflektera kring MIK utifrån ett barn- och ungdomskulturellt perspektiv. 

Program

13.30 Barns och ungas mediekonsumtion 

Filmpedagogerna undervisar om populärfilm och populärkultur för skolungdomar och deras lärare sedan 1992. Utgångspunkten har alltid varit barns och ungas egen konsumtion med fokus på rörliga bilder. Filmpedagogerna håller även filma själv-workshops. I takt med medieutvecklingen har verksamheten alltmer kommit att handla om MIK och olika aspekter av MIK. Sedan 2010 samarbetar Filmpedagogerna med UNESCO om MIK-ramverket. Filmpedagogerna ingår även i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group. 

 

14.00 ”Blev du kritisk nu?”  

Några tankar om kritiskt tänkande och kritiskt medvetande inom MIK-området, med utgångspunkt i UNESCO:s MIK-läroplan:Media and Information Literate Citizens: Think critically, Click Wisely från 2021. 

Michael Forsman är docent i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Södertörns högskola. Han har under lång tid forskat om barn-unga-medier, och numera främst om MIK, digital kompetens och skolans digitalisering. 

 

14.30 paus med fika till självkostnadspris 

 

15.00 Barns spelkultur - problem eller möjlighet? 

Har skolan en roll att spela i barns och ungdomars kontakt med spel? Varför behöver de som arbetar med unga veta mer om spel och spelkultur? Några frågor utifrån ett pågående VGR-projekt. 

Torbjörn Svensson, forskarstuderande med fokus på spelengagemang, undervisar i spelutveckling med fokus på spelberättande och spelanalys vid Högskolan i Skövde.  

Marcus Toftedahl undervisar i spelutveckling med fokus på speldesign vid Högskolan i Skövde. Han har just disputerat med en avhandling om lokalisering av spel med fokus på Kina och Indien. 

 

15.30 Panelsamtal  

Samtalet modereras av Malin Nilsen och Karolina Westling, medlemmar i BiG.

Ingen anmälan behövs.