Bild
Foto: Ulrica Lilja
Länkstig

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer: Morgondagens ledare i förskola och skola

Kursen Morgondagens ledare i förskola och skola är en kurs på grundnivå med starkt fokus på ledarskap och chefskap samt innehåller delar av juridik, organisation, kvalitetsarbete.

Målgrupp och anmälan

Kursen är en uppdragsutbildning och vänder sig till sig till dig som är legitimerad lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor. Det är huvudmannen eller närmaste chef som anmäler dig till Rekryteringsutbildningen för blivande skolledare. För att vara behörig till utbildningen ska du vara legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem.

  • Anmälan till kursomgången som startar våren 2023 öppnar 15 september och sker via Skolverket.
  • Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser kan Skolverket komma att stänga anmälan före den 17 oktober.

Kostnad

Kursen är en statlig rekryteringsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 8000 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen omfattar fyra teman som riktar sig mot centrala delar av rektorsuppdraget. Kursens fjärde tema behandlas löpande under hela kursen och berör rektors roll som formell chef och ledare för medarbetare med olika uppdrag i olika verksamhetsformer.

Förskolans och skolans ramverk

I kursens första tema ligger tyngdpunkten på förskolans respektive skolans historiska framväxt, samhällsuppdrag och styrsystemets utformning. Även förskolans och skolans styrdokument och rektors myndighetsuppdrag behandlas. Villkor och förutsättning för dagens och framtidens förskola och skola problematiseras även.

Förskolans och skolans kärnprocesser

I kursens andra tema fokuseras förskolans och skolans kärnprocesser – undervisning och lärande. Fördjupad förståelse för undervisningens kvalitet är centralt liksom att tillhandahålla en likvärdig utbildning där undervisningen anpassas till varje barns och elevs individuella förutsättningar och behov. Specifikt fokus läggs vid rektors roll och betydelse för arbetet med uppföljning, analys och utvärdering av förskolans och skolans måluppfyllelse.

Förskolans och skolans lokala organisation

Kursens tredje tema behandlar förskolan och skolans lokala organisation. Rektors ansvar för den inre organisationen och för fördelningen av resurser utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov. Temat behandlar även förskolans och skolans lokala kultur, rektors uppdrag att organisera för samarbete och leda lärande i organisationen.

Rektorn och det formella ledarskapet

Kursens fjärde tema berör rektors roll som formell chef och ledare för medarbetare med olika uppdrag i olika verksamhetsformer. Inom temat behandlas betydelsen av kommunikation och samspel för lärande och utveckling. Särskild uppmärksamhet riktas även mot rektors ansvar att värna förskolan och skolans demokratiska, samhälleliga och kompensatoriska uppdrag.

Genomförande

Kursen genomförs både genom digitala och fysiska kursträffar samt genom internatdagar.

Datum för utbildningen som startar VT23 kan komma att korrigeras något.

Kurstillfälle 1 – Tema: Juridiska ramar och myndighetsutövning
Tisdag 7 februari 2023 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 2 – Tema: Professionell identitet och etisk hållning
Onsdag 15 - torsdag 16 mars 2023 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 3 – Tema: Att organisera för likvärdighet  
Måndag 24 april 2023 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 4 – Tema: Att organisera för undervisningskvalitet
Tisdag 29 augusti 2023 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 5 – Tema: Att organisera för professionellt lärande
Torsdag 5 oktober - fredag 6 oktober 2023 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 6 – Tema: Sammanhang och förutsättningar för rektorsuppdraget
Tisdag 21 november 2023 - vistelse på konferensställe

Datum för utbildningen som startar HT22 kan komma att korrigeras något.

Kurstillfälle 1 – Tema: Juridiska ramar och myndighetsutövning
Torsdag 1 september 2022– Genomförs digitalt

Kurstillfälle 2 – Tema: Professionell identitet och etisk hållning
Onsdag 12 oktober - torsdag 13 oktober 2022 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 3 – Tema: Att organisera för likvärdighet  
Onsdag 23 november 2022 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 4 – Tema: Att organisera för undervisningskvalitet
Fredag 3 februari 2023 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 5 – Tema: Att organisera för professionellt lärande
Tisdag 21 mars - onsdag 22 mars 2023 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 6 – Tema: Sammanhang och förutsättningar för rektorsuppdraget
Torsdag 11 maj 2023 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 1 – Tema: Juridiska ramar och myndighetsutövning
Tisdag 22 februari 2022– Genomförs digitalt

Kurstillfälle 2 – Tema: Professionell identitet och etisk hållning
Onsdag 6 april - torsdag 7 april 2022 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 3 – Tema: Att organisera för likvärdighet  
Måndag 9 maj 2022 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 4 – Tema: Att organisera för undervisningskvalitet
Tisdag 30 augusti 2022 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 5 – Tema: Att organisera för professionellt lärande
Torsdag 20 oktober - fredag 21 oktober 2022 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 6 – Tema: Sammanhang och förutsättningar för rektorsuppdraget
Torsdag 17 november 2022 - vistelse på konferensställe