Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Ulrica Lilja
Länkstig

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer: Morgondagens ledare i förskola och skola

Kursen Morgondagens ledare i förskola och skola är en kurs på grundnivå med starkt fokus på ledarskap och chefskap samt innehåller delar av juridik, organisation, kvalitetsarbete.

Målgrupp och anmälan

Kursen är en uppdragsutbildning och vänder sig till legitimerade förskollärare eller lärare som har anställning som lärare och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar att bli rektor.

Sökande gör anmälan via Skolverket, men intyg underskrivet från närmsta chef krävs i anmälan.

  • Anmälan 1 oktober - 25 oktober (anmälan kan stänga tidigare om det inkommer många behöriga sökande)

Kostnad

Kursen är en ny statlig rekryteringsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 6000 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen omfattar fyra teman som riktar sig mot centrala delar av rektorsuppdraget. Kursens fjärde tema behandlas löpande under hela kursen och berör rektors roll som formell chef och ledare för medarbetare med olika uppdrag i olika verksamhetsformer.

Kursplan RRR001 (pdf) »

Litteraturlista RRR001 (pdf) »
 

Förskolans och skolans ramverk

I kursens första tema ligger tyngdpunkten på förskolans respektive skolans historiska framväxt, samhällsuppdrag och styrsystemets utformning. Även förskolans och skolans styrdokument och rektors myndighetsuppdrag behandlas. Villkor och förutsättning för dagens och framtidens förskola och skola problematiseras även.

Förskolans och skolans kärnprocesser

I kursens andra tema fokuseras förskolans och skolans kärnprocesser – undervisning och lärande. Fördjupad förståelse för undervisningens kvalitet är centralt liksom att tillhandahålla en likvärdig utbildning där undervisningen anpassas till varje barns och elevs individuella förutsättningar och behov. Specifikt fokus läggs vid rektors roll och betydelse för arbetet med uppföljning, analys och utvärdering av förskolans och skolans måluppfyllelse.

Förskolans och skolans lokala organisation

Kursens tredje tema behandlar förskolan och skolans lokala organisation. Rektors ansvar för den inre organisationen och för fördelningen av resurser utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov. Temat behandlar även förskolans och skolans lokala kultur, rektors uppdrag att organisera för samarbete och leda lärande i organisationen.

Rektorn och det formella ledarskapet

Kursens fjärde tema berör rektors roll som formell chef och ledare för medarbetare med olika uppdrag i olika verksamhetsformer. Inom temat behandlas betydelsen av kommunikation och samspel för lärande och utveckling. Särskild uppmärksamhet riktas även mot rektors ansvar att värna förskolan och skolans demokratiska, samhälleliga och kompensatoriska uppdrag.

Genomförande

Kursen genomförs både genom digitala och fysiska kursträffar samt genom internatdagar.

Träffar Morgondagens ledare i förskola och skola - H21-V22

Observera att datumen kan komma att korrigeras något.

Kurstillfälle 1 – Tema: Juridiska ramar och myndighetsutövning
Onsdag 8 september 2021 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 2 – Tema: Professionell identitet och etisk hållning
Tisdag 5 oktober - onsdag 6 oktober 2021 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 3 – Tema: Att organisera för likvärdighet  
Onsdag 17 november 2021 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 4 – Tema: Att organisera för undervisningskvalitet
Onsdag 26 januari 2022 – Genomförs digitalt

Kurstillfälle 5 – Tema: Att organisera för professionellt lärande
Tisdag 22 mars - onsdag 23 mars 2022 - vistelse på konferensställe

Kurstillfälle 6 – Tema: Sammanhang och förutsättningar för rektorsuppdraget
Torsdag 5 maj 2022 - vistelse på konferensställe

Träffar Morgondagens ledare i förskola och skola - V22-H22

Datum för kommande kursomgång är ännu inte bestämt. Mer information kommer senare.