Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Rekommenderade studiegångar i religionsvetenskap

Hos oss kan du ta examen i religionsvetenskap med inriktning mot Global religion, Historia, Kultur och media, eller Genus och makt. Använd en av våra rekommenderade studiegångar eller skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig.

Vilken betydelse har religion i historien och i dagens globaliserade värld? Vad utmärker religion och andlighet i vår samtid? Hur ser religionernas historia ut? Det är några av alla de intressanta och angelägna frågor som du får fördjupa dig när du studerar i religionsvetenskap.

I ämnet studerar du inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling. Du tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom frågor som rör religiösa organisationer, sektbildningar och religiöst ledarskap.

Du studerar religion och politik, den religiösa erfarenhetens psykologi, nyandlighet och västerländsk esoterism, hinduiska och buddhistiska traditioner, migrations- och diasporaforskning samt genus och sexualitet. För att ge några exempel.

Hur studerar jag?

Du kan studera genom att läsa fristående kurser och kombinera våra kurser med kurser i andra ämnen. Genom att läsa fristående kurser och komplettera med studier i andra universitetsämnen, kan du skräddarsy din egen utbildning och examen.

De rekommenderade studiegångarna som presenteras nedan kan tjäna som exempel och förhoppningsvis inspiration för hur du kan utforma en egen, individuell utbildning.

Denna inriktning kombineras med studier inom globala studier och/eller Europakunskap.

Profilbeskrivning

Studiegången Global religion ger dig färdigheter för att kunna förstå och analysera religion som ett samhällsfenomen i en globaliserad värld. Du får fördjupad förståelse för dagsaktuella frågor och möjlighet att kritiskt analysera pågående händelser, skeenden och samhällsförändringar.

Genom att kombinera religionsvetenskap och globala studier får du, utöver en gedigen kunskap om religionernas historia, utveckling och betydelse i dagens globala värld, även inblick i global och lokal ekonomi, makt och kultur; global styrning, rättvisa och makt samt hur olika institutioner och aktörer bemöter och hanterar globala utmaningar.

Är du intresserad av att arbeta med internationella frågor, i Sverige eller utomlands, är sådana kunskaper högst relevanta.

I kombination med Europakunskap kan den religionsvetenskapliga utbildningen i stället fokusera mer på frågor som rör religion och Europa. Några av de frågor som behandlas i denna studiegång rör Europas religiösa landskap, betydelsen av religion i Europa, migration och religion, EU-samarbetets problem och möjligheter samt nya religiösa uttryck i Europa.

Framtiden och arbete

Den rekommenderade studiegången Global religion är såväl historiskt som nutids- och samhällsorienterad och ger dig kunskaper och färdigheter som lämpar sig för fortsatta studier och arbete inom utbildning, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, frivilligorganisationer, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.
        
År 1

HÖSTTERMIN

RKT110 Grundkurs i religionsvetenskap 30 hp

VÅRTERMIN

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp

RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp

År 2

Studier inom globala studier och/eller Europakunskap motsvarande 60 hp, exempelvis:

IR1120 Internationella relationer 30 hp

SA1111 Kultur och identitet i dagens värld 15 hp

US1111 Utvecklingsstudier: Perspektiv och problemområden 15 hp

GS1115 Globala genusstudier: perspektiv på kön och genus 15 hp

SA1120 Socialantropologi 30 hp

MÖ1111 Politik och samhälle i Mellanöstern 15 hp

MÖ1112 Demokrati, religion och konflikt i Mellanöstern 15 hp

EU1110 Introduktion till Europakunskap 15 hp

EU1130 Modern europeisk integration 1 15 hp

EU1235 Modern europeisk integration 2 15 hp

EU1240 Att leva i Europa: Arbete, välfärd, familj 15 hp

År 3

HÖSTTERMIN

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp

RT1321 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp

RT1342 Levd religion 7,5 hp

RT1322 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp

VÅRTERMIN

RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp

RT1400 Kandidatexamensarbete 15 hp

Denna inriktning kombineras med studier inom historia och/eller idé- och lärdomshistoria.

Profilbeskrivning

Förutsättningarna för människors liv och verksamhet är aldrig statiska utan skiftar från tid till annan. Kunskap om och erfarenheter från det förflutna bidrar i hög grad till insikt och förståelse om oss själva som människor och om samhället som omger oss. Väljer du att kombinera religionsvetenskap med kurser i historia får du kunskap och förmåga att förstå och analysera religion i historien såväl som i nutid.

Väljer du inriktningen mot idéhistoria tillägnar du dig olika idéhistoriska perspektiv för att kunna analysera hur människan i olika tider, då som nu, har uppfattat sig själv och sin omvärld. Idé- och lärdomshistoria knyter an till andra vetenskapsområden och ämnen, såsom filosofi, politik, religionsvetenskap och teologi liksom vetenskapernas historia.

Men i idé- och lärdomshistoria studerar man inte bara de stora idéerna och erkända tänkarna i det förflutna. Själva grogrunden för tankarna – samhälle, omvärld och traditioner – är centrala för att förstå och kunna analysera hur idéer och föreställningar formuleras och förändras. Institutioner, teknik och medier blir viktiga faktorer för att förstå hur världs- och människobilder uppstår och förmedlas.

Framtiden och arbete

Den rekommenderade studiegången Historia är såväl historiskt som nutids- och samhällsorienterad och ger dig kunskaper och färdigheter som lämpar sig för fortsatta studier och arbete inom många områden såsom kultur, politik, utbildning, media, museer, arkiv, offentlig förvaltning, politik, forskning och opinionsbildning.

År 1

HÖSTTERMIN

RKT110 Grundkurs i religionsvetenskap 30 hp

VÅRTERMIN

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp

RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp

År 2

Studier i historia och/eller idé- och lärdomshistoria motsvarande 60 hp, exempelvis:

IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1 15 hp

IL1102 Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2 15 hp

IL1103 Idéhistorisk fortsättningskurs 1 15 hp

IL1104 Idéhistorisk fortsättningskurs 2 15 hp

HI1110 Historia, grundkurs 30 hp

HI1114 Historia, fortsättningskurs 30 hp

År 3

HÖSTTERMIN

Välj fyra av följande kurser:

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp

RT1321 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp

RT1322 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp

VÅRTERMIN

RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp

RT1400 Kandidatexamensarbete 15 hp

Denna inriktning kombineras med studier inom kulturanalys och/eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Profilbeskrivning

Såväl kulturanalys som religionsvetenskap intresserar sig för relationen mellan människa, kultur och samhälle. Om du väljer att läsa religionsvetenskap med inriktningen Kultur och media med kulturanalys får du kunskap om hur samhälleliga institutioner, politiska beslut och ekonomiska intressen verkar styrande för människors tillgång till kulturella arenor och offentliga rum.

Inom ramen för det andra året, då du kan fördjupa dig i Kulturanalys, studerar du även hur människor relaterar till olika populärkulturella uttryck och fenomen. Likaså riktas fokus mot hur människors kulturskapande organiseras och hur motstånd mot olika maktordningar formeras och artikuleras.

Genom att läsa inriktning Kultur och media med kulturanalys lär du dig att analysera samtida kulturella fenomen och ideologier med hjälp av teorier hämtade från samhällsvetenskap och humaniora.

Om du väljer att fördjupa dig i medie- och kommunikationsvetenskap får du kunskap om kommunikation, medier, information, opinionsbildning och omvärldsanalys.

Du lär dig också att undersöka och kritiskt granska olika slags mediematerial. En sådan kompetens är utmärkt att kombinera med studier i religionsvetenskap och ger dig både teoretisk och praktisk kunskap för arbete inom medie- och informationsområdet.

Framtiden och arbete

Den rekommenderade studiegången Kultur och media ger dig kunskaper och färdigheter som lämpar sig för fortsatta studier och arbete inom många områden såsom kultur, media, information, journalistik, frivilligorganisationer, religiösa organisationer, opinionsbildning, museer, arkiv, offentlig förvaltning, politik och forskning.

År 1

HÖSTTERMIN

RKT110 Grundkurs i religionsvetenskap 30 hp

VÅRTERMIN

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp

RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp

År 2

Studier inom kulturanalys och/eller medie- och kommunikationsvetenskap motsvarande 60 hp, exempelvis:

KAY110 Kulturanalys, grundkurs 30 hp

KAY120 Kulturanalys, fortsättningskurs 30 hp

MK1102 Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs 30 hp

MK122 Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs 30 hp

År 3

HÖSTTERMIN

RT1400 Kandidatexamensarbete 15 hp

samt två av följande kurser:

RT1321 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp

RT1342 Levd religion 7,5 hp

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp

RT1322 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp

VÅRTERMIN

KAH 100 Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning 30 hp

Denna inriktning kombineras med studier inom genusvetenskap och/eller globala genusstudier.

Profilbeskrivning

Inriktningen Genus och makt kombinerar religionsvetenskap med studier i genusvetenskap och/eller globala genusstudier. Det innebär att du utöver kunskaper om och olika perspektiv på religion i historia och samtid även fördjupar dig i grundläggande kunskaper om de perspektiv på kön, etnicitet, sexualitet, klass, ålder och funktionalitet som har utvecklats inom det genusvetenskapliga forskningsfältet.

Genom att tillägna dig analytiska verktyg i genusvetenskap och/eller globala genusstudier kan du utveckla förståelse för det metaperspektiv som genusvetenskap anlägger i förhållande till föreställningar om kön inom olika religiösa traditioner.

Metaperspektivet anläggs på idéer om könsskillnad och sexualitet, föreställningar skapade inom historieskrivning, olika religiösa traditioners självförståelse, kulturområdet och politikens olika arenor. Inom ramen för inriktningen Genus och makt fördjupar du dig samtidigt om olika perspektiv på makt, normer, värderingar, värdekonflikter och implicita såväl som explicita föreställningar om hur livet inte bara kan, utan även bör, levas. På så vis tillägnar du dig inte bara olika religionsvetenskapliga perspektiv utan även olika genusvetenskapliga perspektiv och analysredskap på religion i samtid och historia.

Framtiden och arbete

Den rekommenderade studiegången Genus och makt ger dig kunskaper och färdigheter som lämpar sig för fortsatta studier och arbete inom många områden såsom utbildning, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, frivilligorganisationer, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, likabehandling och rättvisearbete, miljö- och hållbarhet, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.

År 1

HÖSTTERMIN

RKT110 Grundkurs i religionsvetenskap 30 hp

VÅRTERMIN

Välj fyra av följande kurser:

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp

RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp

RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp

År 2

Studier i genusvetenskap och/eller globala genusstudier motsvarande 60 hp, exempelvis:

GS1101 Genusvetenskap 30 hp

GS1201 Genusvetenskap, fortsättningskurs 30 hp

GS112 Globala genusstudier: kärnkurspaket 30 hp

GS1215 Globala genusstudier: diskurser och teorier om makt och politik 15 hp

GS1216 Globala genusstudier: politiska ekonomier och rum 15 hp

År 3

HÖSTTERMIN

Välj fyra av följande kurser:

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp

RT1321 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp

RT1342 Levd religion 7,5 hp

RT1322 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp

VÅRTERMIN

RT1400 Kandidatexamensarbete 15 hp

samt två av följande kurser:

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp

RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp

RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp

Frågor?

Välkommen att kontakta vår studievägledare för religionsvetenskap och teologi, Kristina Svensson (kristina.svensson@lir.gu.se, 031-786 4519) om du har frågor kring våra utbildningar och hur en studiegång för just dig kan se ut!

De rekommenderade studiegångar med olika tematiska inriktningar på grundnivå leder fram till en kandidatexamen med huvudområde religionsvetenskap och teologi.

Det är möjligt att utforma en studiegång på en rad andra sätt,  utifrån just dina intressen och mål.

Lägg till praktik, utbytesstudier eller kurs om humanistens arbetsliv

Du väljer också själv om du vill läsa just dessa eller andra kurser, samt i vilken ordning du läser. Du kan om du vill lägga in en termins praktik eller utbytesstudier under utbildningens gång. Vill du få kunskap om villkor på arbetsmarknaden för humanister, utforska din personliga arbetsmarknad och få konkreta redskap för att tydliggöra för framtida arbetsgivare vilka kompetenser du har som humanist, rekommenderar vi varmt kursen SPL180 Humanistens arbetsliv, 7,5 hp. Kursen går hösttermin, läsperiod 2.

Vad kan jag bli?

De kunskaper och färdigheter du får genom att studera religionsvetenskap är relevanta, efterfrågade och användbara inom många områden, exempelvis inom utbildning, kultur, migration, integration, offentlig förvaltning, politik, forskning, freds- och konfliktfrågor, opinionsbildning, personal- och människovård och internationellt samarbete.

Tidigare studenter är verksamma som bland annat lärare, forskare, handläggare, utredare, biståndsarbetare, kulturarbetare, journalister och samhällsdebattörer och så vidare.