Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Metoder inom andraspråksforskning

Kurs
SSA256
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12857
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen SSA256, Metoder i andraspråksforskning, ger en översikt av flera vetenskapliga metoder som används inom andraspråksforskning. Stor vikt läggs vid att träna den studerandes förmågor att diskutera och bedöma vilken metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen förbereder för magisteruppsatsen i SSA220. Kursen SSA256, ingår i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen SSA256 Metoder i andraspråksforskning ger en översikt av flera vetenskapliga metoder som används inom andraspråksforskning. Stor vikt läggs vid att träna den studerandes förmågor att diskutera och bedöma vilken metod som är tillämplig för en specifik forskningsfråga. Kursen belyser även formulering av vetenskapliga problem samt etik och vetenskaplig redlighet. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder behandlas samt problematiseras ur ett normkritiskt perspektiv. Exempel på metoder som kan tas upp är intervjumetoder, enkätmetoder, fältmetoder, observation, etnografi, olika typer av text, diskurs- och samtalsanalys, experimentella metoder samt korpusmetoder. Kursen är uppbyggd kring tre huvudkategorier av innehåll: a) presentationer av vanligt förekommande metoder och metodtraditioner inom andraspråksforskning, b) exempel på forskningsarbeten som utnyttjar olika metoder, c) presentationer och diskussioner av olika metodologiska frågeställningar och övergripande metodfrågor.

Kursen SSA256 är på avancerad nivå och ges på halvfart under höstterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.
Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Antagen till masterprogrammet i svenska som andraspråk. Därutöver krävs godkänt resultat på delkurserna SSA 251 Andraspråksinlärning 1 samt SSA 252 Andraspråksinlärning 2.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Om du är godkänd på kurserna SSA251, SSA252 och SSA255 kan du efter godkänt resultat på SSA256 skriva magisteruppsats på kursen SSA220. För att ta ut en magisterexamen behöver du förutom de nämnda obligatoriska kurserna 15 hp valbara kurser. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.