Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap: termin 3

Kurs
MEK300
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Tredje terminen på MEK har av fyra delkurser:
Under delkurs 1, Konstformernas filosofier, 10 hp, studerar du teoretiska och filosofiska frågeställningar som är mer specifikt knutna till olika konstformer. En aspekt av delkursen behandlar värde- liksom tolkningsteorier som är knutna till studiet av de olika konstformerna. Vidare behandlas hur skillnaden mellan beskrivning, analys och tolkning på olika sätt aktualiseras i studiet av skilda konstnärliga och estetiska uttryck.

I delkurs 2, Estetisk teori, 10 hp, fortsätter du att läsa om filosofisk-estetiska problemställningar och inriktningar. Delkursen syftar till att ge dig bred och dagsaktuell kunskap inom olika områden av estetisk teori samt en fördjupad förståelse av estetisk-filosofisk argumentation och problemlösning.

Under delkurs 3, Projektarbete: programmerade kulturer, 5 hp, kommer du skapa och/eller använda digitala verktyg för ett självständigt estetiskt projekt. Som student ges du möjlighet att välja en specialisering inom kultur och medier.

Under delkurs 4, Programmerade kulturer, 5 hp ges du  teoretisk och estetik fördjupning utifrån ‘critical code studies’, samt genus- och globaliseringsperspektiv på estetik och digitala teknologier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna MEK100, Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, 30 hp, och MEK200 Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap, 30 hp.

Studier utomlands

MEK-programmet innehåller inte någon fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 3 eller termin 4. Tidigare studenter har bland annat valt att studera utomlands i London där institutionen har ett utbytesavtal men även blivit antagna på Göteborgs universitets avtal med bland annat National Singapore University och Korea University.