Bild
Lärare som skriver på svart griffeltavla med krita.
Länkstig

Matematik och lärande, masterprogram

Program
N2MOL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A17B
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Matematik och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom matematik. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som matematiker inom näringsliv eller offentlig sektor.

Om utbildningen

Masterprogrammet Matematik och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med fördjupningskurser inom matematik eller matematisk statistik. Programmet ger dig både en masterexamen i matematik eller matematisk statistik, samt en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Termin 1

Du inleder med en termin valfria masterkurser inom matematik eller matematisk statistik. Du kan fördjupa dig inom matematik genom att välja bland följande kurser:

 • Integrationsteori (MMA110)
 • Representationsteori (MMA201)
 • Kommutativ algebra (MMA330)
 • Tillämpad funktionalanalys (MMA400)
 • Numerisk linjär algebra (MMA600)
 • Högprestandaberäkning (MMA620)
 • Funktionalanalys (MMA120)
 • Galoisteori (MMA310)
 • Inledning till algebraisk geometri (MMA320)
 • Storskalig optimering (MMA511)

eller matematisk statistik genom att välja bland följande kurser:

 • Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik (MSA101)
 • Stokastisk analys (MSA350)
 • Sannolikhetsteorins grunder (MSA150)
 • Projektkurs i statistisk modellering (ges enbart inom program) (MSA520)
 • Logistisk regression och överlevnadsanalys (2) (MSA670)

Termin 2

Under den andra terminen gör du ett självständigt arbete i matematik på avancerad nivå.

Termin 3 och 4

Termin tre och fyra följer du programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt. Programmet består av följande delar:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förhöjd studietakt

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt).

Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl 8–18 måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Lärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar:

 • Grundskolan årskurs 7–9, ett ämne
 • Gymnasieskolan, ett ämne

Examen med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9

Väljer du ämneslärarexamen mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, blir du även behörig att undervisa i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig gymnasielärare i det ämne som du läst minst 90 högskolepoäng i.

Examen med inriktning mot gymnasiet

Med en examen mot gymnasiet blir du även behörig att undervisa i årskurs 7–9.

Inriktningen väljer du inför termin 3.

Behörigheter och urval

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdena matematik eller matematisk statistik.

Dessutom krävs svenska 3/svenska B, och engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.

Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan.

Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU), under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav.

För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne:

90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne:

120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Detta kommer att prövas inför starten av KPU:n .

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kombinationen av ämneslärarexamen och masterexamen i matematik eller matematisk statistik ger dig en bred arbetsmarknad, oavsett om du väljer att jobba som lärare eller matematiker inom näringslivet. 

Det finns idag ett stort behov av behöriga ämneslärare i matematik både inom grundskolan och på gymnasiet, och arbetsmarknaden är god.

Behovet av matematisk kompetens är också stort i övriga samhället, där matematiska och statistiska modeller samt beräkningar och analyser är av fundamental betydelse inom bland annat medicin, ekonomi och samhällsvetenskap. Efterfrågan på matematiker och matematiska statistiker är idag stor, och bedöms fortsatt vara det inom en femårsperiod (enligt SACOs rapport Framtidsutsikter).

Så är det att plugga

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad.

Under termin 2 gör du ett självständigt arbete, vilket med fördel kan göras i samarbete med någon aktör utanför högskolan eller inom någon av forskargrupperna på Matematiska vetenskaper.

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg

Läs mer om lokaler