Länkstig

Historisk teologi

Kurs
RT2313
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Den samtida systematiska teologin bedrivs nästan alltid i djup dialog
med den historiska traditionen. Det kritiska återhämtandet av historiskt
material utgör en av dess bärande metoder. Därför är en god kännedom om
klassiska texter avgörande för avancerat arbete inom det
systematisk-teologiska fältet.

I den här kursen studerar vi några
centrala verk i teologihistorien för att fördjupa vår förståelse av
olika positioner och sätt att göra teologi. Fokus ligger på en noggrann
läsning av primärtexter från en eller flera teologiska traditioner,
såsom exempelvis patristiska, skolastiska, reformatoriska eller
radikalreformatoriska traditioner och texter. Kursen ger på detta sätt
en utmärkt grund för vidare forskning inom den systematiska teologin
eller angränsande akademiska discipliner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten