Bild
Humla med huvudet i en blomma
Fem barn sitter på en bänk
Foto: Piron Guillaume
Länkstig

Fortbildning för rektorer: Leda skola i strukturellt missgynnade områden: att möjliggöra en skola för alla

Kursen Leda skola i strukturellt missgynnade områden – att möjliggöra en skola för alla, 7,5 hp, syftar till att stärka rektorer i att leda skola och utveckla undervisningspraktiker i urbana, strukturellt missgynnade områden. I kursen betonas det nära samspelet mellan den aktuella skolområdeskontexten och rektors ledarskapspraktik i arbetet med skolans demokratiska och kompensatoriska uppdrag. Därtill fokuserar kursen på förhållnings- och arbetssätt för undervisning i klassrum som präglas av stor diversitet avseende elevers språk, kulturer och kunskapsnivåer.

Målgrupp

Kursen riktas till rektorer/biträdande rektorer på grundskolan, som leder eller har intresse för att leda skola i strukturellt missgynnade områden i hela landet.

Två krav behöver vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

  1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
  2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Kostnad

Kursen är en uppdragsutbildning och utbildningskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden är ca 11 500 kr (ex moms). Kostnaden kan komma att korrigeras.

Innehåll

Kursen innefattar tre övergripande och överlappande teman:

  • Tema 1 fokuserar områdeskontexters särskildheter och skolans förutsättningar, ur såväl ett utbildningssociologiskt som ett pedagogiskt perspektiv. Utifrån begreppet ”Skolan mitt i byn” identifieras och diskuteras vad ”byn” är samt hur skolan och rektors ledarskap påverkar och påverkas av rådande förutsättningar. I temat berörs också skärningspunkten mellan rektors arbete och huvudmannens styrning och stöd, samt samverkan med andra aktörer i den lokala samhällskontexten.
  • Tema 2 behandlar rektors ledarlitteraciteter för att verka i ett demokratiskt och kompensatoriskt uppdrag. Ställningstaganden i relation till dilemman i rektors yrkesvardag och i relation till skolans demokratiska och kompensatoriska uppdrag bearbetas utifrån litteracitetsbegreppet (som kontextuell, etisk, moralisk och kritisk litteracitet). Specifik vikt läggs vid problematisering av den egna rollen och de egna ledarhandlingarna.
  • Tema 3 tar upp rektors ledning av undervisningsutveckling i skolmiljöer som präglas av stor diversitet avseende språk, kulturer och kunskapsnivåer. Temat berör och problematiserar såväl förhållningssätt som arbetssätt i undervisningen. Särskild vikt läggs vid att identifiera behov för rektors och lärares professionella lärande för att främja undervisningsutveckling utifrån kontextspecifika förutsättningar.

Genomförande

Kursen introduceras vid en digital halvdag och genomförs därefter som fyra tvådagars träffar, förlagda till Stockholm, Göteborg, Örebro respektive Malmö. Mellan de fysiska träffarna förekommer kortare digitala träffar i kollegiala responsgrupper.

Vid de fysiska träffarna varvas föreläsningsinslag med erfarenhetsutbyten, dialoger, workshopövningar, litteraturseminarier och handledning. Tillsammans arbetar kursens deltagare, med stöd av kursens lärare, formativt och processinriktat med kursens examinerande uppgifter under hela kursens gång.

Träff 1– Kursintroduktion och föreläsning i zoom
15 september 2023 kl 9-12

Träff 2 – Stockholm
19-20 oktober 2023 kl 11.00 dag 1 – 16.00 dag 2

Digitala träffar i kollegiala responsgrupper

Träff 3 – Göteborg
4-5 december 2023 kl 11.00 dag 1 – 16.00 dag 2

Digitala träffar i kollegiala responsgrupper

Träff 4 – Örebro
7–8 februari 2024 11.00 dag 1 – 16.00 dag 2

Digitala träffar i kollegiala responsgrupper

Träff 5 - Malmö
11–12 april 2024 11.00 dag 1 – 16.00 dag 2