Bild
Studenter på Humanisten
Länkstig

Filosofi

Detta ämne ges som andraämne inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Tycker du att det är viktigt att utforska frågor och problem på djupet? Har du ett behov av att veta mer om kunskapens natur, medvetandet, vetenskap, politiska ideologier, logik, värderingar, och etik?

Filosofiämnet tillhandahåller värdefulla generiska kompetenser som aldrig blir gamla i en snabbt föränderlig värld. Det kommer alltid att finnas behov av analys, argumentation och problemlösning oavsett hur framtiden gestaltar sig. Utbildningen ger dig också didaktiska verktyg som är användbara i mötet med eleverna. Studier i filosofi utgör en bra grund för fortsatta studier inom i stort sett alla ämnesområden och ger goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Filosofi uppmuntrar till självständigt, kritiskt och kreativt tänkande och är dessutom roligt.

Att vara filosofilärare i gymnasieskolan

I gymnasieskolan omfattar filosofi två kurser om 50 poäng vardera. Filosofi 1 är programgemensam kurs för samtliga elever inom Samhällsvetenskapliga programmet och Humanistiska programmet. Filosofi 2 är obligatorisk i Humanistiska programmets inriktning mot kultur, och valbar fördjupningskurs inom Samhällsvetenskapliga programmet. Filosofi 1 är också obligatorisk inom Ekonomiprogrammets inriktning mot juridik och valbar fördjupningskurs i programmet som helhet. Filosofi 1 och 2 är valbara fördjupningar i övriga teoretiska program (Estetiska, Naturvetenskapliga och Tekniska programmet), men ingår inte i gymnasieskolans yrkesprogram. Som filosofilärare kommer du i första hand undervisa i Filosofi 1 och arbeta med elever som läser samhällsvetenskap och humaniora.

Förenklat spänner innehållet i ämnesplanen över två större områden: moral-/värdefrågor och kunskapsteoretiska frågor. Gymnasieskolans elever ska genom undervisning inom dessa områden ges möjlighet att utveckla filosofiska förhållningssätt till hur frågor ställs och besvaras, och hur olika fenomen analyseras och förstås. Eleverna ska utveckla förmåga till argumentationsanalys, vilken ska vila på språkfilosofisk och logisk grund.

Filosofikursernas innehåll

Vid Göteborgs universitet är filosofiämnet delat i praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Moral- och värdefrågor finns i praktisk filosofi. Det handlar om hur vi bör förhålla oss till verkligheten. Kunskapsteoretiska frågor finns i den teoretiska filosofin som ställer frågor om var gränserna går för vad vi kan veta om verkligheten och vad som alls är verkligt.

Filosofi är i hög grad ett färdighetsämne där du övar upp din förmåga att se och beskriva samband och skiljelinjer som du inte tidigare lagt märke till. Det handlar, som du kommer att märka, i mycket hög grad om att lära sig formulera idéer, insikter och frågor på ett filosofiskt fruktbart sätt; därför är meningsteori, argumentationsanalys och logik viktiga verktyg som du kommer att lära dig att hantera under utbildningens gång.

I filosofikurserna ingår också ämnesmetodik eller ämnesdidaktik. Vad-frågan – om vad ska jag undervisa – är på ett allmänt plan besvarad genom ämnesinnehållet. I metodik-/didaktikdelarna ges du även tillfälle att finna svar på frågor om hur filosofiundervisning kan utformas, liksom argument för och emot olika val i och utformning av undervisningen (Varför ska jag undervisa om detta, på det här sättet?), såväl enskilda lektioner som terminsplanering.

Den vetenskapsfilosofiska didaktiken ger också redskap till ämnesövergripande arbete i gymnasieskolan. Metodiken/didaktiken utgör på olika sätt en brygga mellan filosofi inom högskolan och i gymnasieskolan.

Studievägledning

Vill du veta mer om ämnet kontakta:
studievagledning@flov.gu.se

Om utbildningen

Omfattning: 5 år
Du blir lärare i två ämnen i gymnasieskolan. Du läser 90 hp filosofi inom programmet.