Länkstig

Behandling av personuppgifter för event

När du anmäler dig till ett evenemang, behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för kommunikation och administration inför evenemanget och ofta efter evenemanget med en utvärdering.

Om det ingår någon typ av mat och dryck i samband med evenemanget, behöver vi också behandla uppgifter om matpreferenser på grund av eventuella allergier.

Till Göteborgs universitets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter och villkor för annonsörer

Till behandling och villkor för annonsportalen

Behandling av personuppgifter för alumn

Varför behandlar vi dina personuppgifter i alumnsystemet?

Göteborgs universitets alumnnätverk är till för tidigare studenter (alumner) vid Göteborgs universitet. Alumnnätverket finns för att skapa och stärka relationen med alumnerna, för ett ömsesidigt utbyte mellan nuvarande studenter och universitetets utbildning och forskning.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att behålla och utveckla kontakten med dig som alumn och för att kunna kommunicera med dig via utskick och inbjudningar inom relevanta områden.

När du anmäler dig till alumnnätverket får du möjlighet att samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter. Samtycket utgör den rättsliga grunden för behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att mejla till alumn@gu.se att du vill lämna alumnnätverket.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning - GDPR, The General Data Protection Regulation.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler dig till alumnnätverket så får du själv ange uppgifter om ditt namn, personnummer och e-postadress. Du behöver lämna dessa uppgifter för att gå med i alumnnätverket. När du anmäler dig hämtar vi även kontaktuppgifter och uppgifter om din utbildning från vårt centrala studiedokumentationssystem, Ladok. Kontaktuppgifterna i Ladok hämtas i sin tur från Skatteverket. Vi behandlar även uppgifter om de kontakter som vi har haft med dig.

Utöver de som nämts ovan kan du även frivilligt ange vissa uppgifter, såsom yrke och arbetsplats, samt kryssa i vad du är intresserad av att få och vad du vill engagera dig i.

Vi använder uppgifterna om din tidigare utbildning och uppgifterna om yrke och arbetsplats för att du ska få utskick och inbjudningar som är relevanta för dig.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Göteborgs universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i alumnnätverket. Dina personuppgifter är tillgängliga för de medarbetare vid Göteborgs universitet som arbetar med alumnverksamheten.

Dina personuppgifter behandlas för universitetets räkning av Mira Network AB, för att tillhandahålla IT-tjänster som gör det möjligt att hålla kontakten med alumner. Tjänsterna licenseras och utvecklas av Mira Network AB och administreras av Göteborgs universitet. Se mer om Mira integritetspolicy och om hur de behandlar personuppgifter här.

Universitetet är en statlig myndighet vilket innebär att vi i vissa fall på begäran, enligt offentlighetsprincipen, kan vara skyldiga att lämna ut information ur alumnsystemet.

Personuppgifterna sparas i alumnsystemet tills vidare eller så länge du vill vara en del av alumnnätverket.

Ytterligare behandling för statistiska ändamål

Vi behandlar även personuppgifterna i alumnnätverket i syfte att göra statistiska sammanställningar på aggregerad nivå. Denna behandling görs med ett statistiskt ändamål som är förenligt med det ursprungliga ändamålet, vilket framgår ovan. Personuppgifterna i de statistiska sammanställningarna kommer att anonymiseras så att de inte längre kan tillskrivas en specifik person utan att kompletterande uppgifter används. När det är möjligt kommer uppgifterna att avidentifieras så att det inte längre möjliggör identifiering av en specifik person.

Tillgång till information och andra rättigheter

Du har rätt att när som helst ta del av informationen som finns registrerad om dig och att få ut den i ett format som går att föra över till ett annat system.

Om du upptäcker att några av de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga kan du vända dig till oss för att få personuppgifterna rättade. Du kan även själv ändra och lägga till information genom att logga in i din alumnprofil.

Du kan när som helst vända dig till oss och begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen och rätt att göra invändningar.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra gällande någon av dina rättigheter så är du välkommen att kontakta centrala alumnfunktionen på 0708-56 53 34 eller 0733-82 33 17, eller via e-post till alumn@gu.se. Det går också bra att skriva till adressen: Göteborgs universitet, Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg.

Göteborgs universitet har även ett dataskyddsombud som du kan kontakta via e-post dataskyddsombud@gu.se.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att universitetet behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Närmare information om hur du går till väga för att lämna ett klagomål finns hos Integritetsskyddsmyndigheten.