Bild
Passkontroll
Foto: Daniel Schludi, Unsplash
Länkstig

Experter: Migration och immigration

På Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera olika perspektiv av migration och immigration, som till exempel asylprövning, EU:s migrationspolitik och modersmålsundervisning.

Flyktingskap och asylprövning

Asylprövning och trovärdighetsbedömning

Hanna Wikström forskar om migration, asylprövningar och myndigheters besluts- och bedömningsprocesser kring detta.
Hanna Wikström, docent i socialt arbete, telefon: 031–786 5754, e-post: 
hanna.wikstrom@socwork.gu.se

Asylsökande barn och papperslösa

Henry Ascher har forskat om hälsofrämjande faktorer hos asylsökande barn och forskar för närvarande om papperslösa barns vardagsstrategier och om vuxna papperslösas hälsa och livsvillkor. Han är ordförande för Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn, har initierat ett nordiskt nätverk för forskning om flyktingbarn och har medverkat i läroböcker, bland annat om svårt traumatiserade och apatiska flyktingbarn och om nyanlända barn i skolan. Han arbetar kliniskt på Flyktingbarnteamet och har arbetat med Rosengrenskas frivillignätverk för vård för papperslösa sedan starten 1998.
Henry Ascher, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap, telefon: 031–786 6841, 076–618 6841, e-post: 
henry.ascher@gu.se

Flyktingskap och trauma

Ole Hultmann forskar inom området barn och våld. Han har arbetat som klinisk psykolog inom BUP och Flyktingbarnteam med barn och familjer som har erfarenheter av flykt.
Ole Hultmann, universitetslektor i psykologi, telefon: 031–786 1663, 073–366 4205, e-post: 
ole.hultmann@psy.gu.se

Validering

Andreas Diedrich forskar bland annat om validering invandrares kunskaper. Han har skrivit flera artiklar i ämnet som pekar på problem som finns i dagens valideringsprocess.
Andreas Diedrich, docent i företagsekonomi, telefon: 031–786 54 04, e-post: andreas.diedrich@gri.gu.se

Ekonomi

Gåvor, beteendeekonomi

Katarina Nordblom är beteendeekonom har forskat en del på gåvobeteende och hur altruism och olika sociala normer påverkar vår benägenhet att skänka i olika situationer.
Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, telefon: 031–786 1338, 070–5169 932, e-post: 
katarina.nordblom@economics.gu.se

Välgörenhet, beteendeekonomi

Olof Johansson-Stenman forskar bland annat om beteendeekonomi och han undersöker avvikelser från den rent själviska, rationella och atomistiska "homo economicus”.
Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2538, 076–823 0956,
e-post: olof.johansson@economics.gu.se

Politik

EU:s migrationspolitik

Andrea Spehar forskar om de politiska processer som formar EU:s migrationspolitik.
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, telefon: 031–786 1192, 070–769 4850, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se

Migrations- och integrationspolitik

Gregg Bucken-Knapp forskar om arbetskraftsinvandring och EU-migranter och hur mainstreampartier i Norden formulerar sin migrations- och integrationspolitik, med betoning på partiideologi som förklaringsfaktor.
Gregg Bucken-Knapp, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 5117, e-post: gregg.bucken-knapp@spa.gu.se 

Invandringsopinion

Henrik Ekengren Oscarsson kan svara på frågor om synen på islam, främlingsfientlighet, flyktingmottagning och flyktingdimensionen i svensk politik. Han kan erbjuda statistiska underlag i form av tabeller och grafik från SOM-institutets undersökningar och från Valforskningsprogrammet, ofta med långa tidsperspektiv.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 4666, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se

Politisk mobilisering

Mattias Wahlström forskar om sociala rörelser och politisk mobilisering. Han har ett särskilt fokus på frågor som rör vad som får människor att delta i politiska protester och hur de ser på sitt deltagande.
Mattias Wahlström, lektor i sociologi, telefon: 031–786 4830, e-post: mattias.wahlstrom@gu.se

Medicin och psykologi

Fysiska skador

Kai Knudsen är expert på intensivvård och kan ge svar på vad som händer om en person sväljer för mycket havsvatten och vilka eventuella följdsjukdomar de kan leda till, exempelvis lunginflammation.
Kai Knudsen, docent i anestesiologi och intensivvård, telefon: 031–342 3419, 070–5386 600, e-post: kai.knudsen@aniv.gu.se

Infektionssjukdomar

Tomas Bergström är expert på virussjukdomar och kan svara på frågor om virusutbrott till följd av smittoämnen i orent vatten samt virussjukdomar som sprids till nya områden. Aktuella frågor är utbrott av polio i Syrien samt importfall till Europa av blödarfeber som Ebola.
Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, telefon: 031–342 4735, 070–526 4369, e-post: tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Psykologiska reaktioner vid kris och katastrofer

Ingmar Skoog är professor i psykiatri och kan svara på frågor om psykologiska kriser och krisbehandling.
Ingmar Skoog, professor i psykiatri, telefon: 031–343 8640, 070–943 3681, e-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se

Traumatiserade barn – bemötande och behandling

Johan Hagborg forskar på traumatiserade barn i allmänhet och jobbar på Rädda Barnen med ensamkommande barn i terapi.
Johan Hagborg, doktorand och leg psykolog, telefon: 031–786 1667, e-post: johan.hagborg@psy.gu.se
          

Identitet och religion 

Islam och muslimer i Europa

Göran Larsson forskar om islam och muslimer i Europa, religion kopplat till migration och invandring, religion kopplat till medier och kultur, religion kopplat till undervisning och lärande, diskriminering, islamofobi och hatbrott kopplat till religion, samt islamisk teologi.
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap/religionshistoria, telefon: 031–786 5315, e-post: goran.larsson@religion.gu.se

Kulturell och europeisk identitet

Mats Andrén forskar om Europa och idén om Europa, kulturell identitet och europeisk identitet, under de senaste tvåhundra åren. Har tidigare bland annat forskat om medborgarskap och lokala gemenskaper.
Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 031–786 4476, e-post: mats.andren@idehist.gu.se

Migration

Migration och ensamkommande barn

Charlotte Melander forskar om ensamkommande barn och familj och migration. Hon forskar även kring så kallade transnationella familjerelationer; familjer där vuxna och barn tvingas vara separerade i olika länder till följd av exempelvis krig och fattigdom.
Charlotte Melander, universitetslektor i socialt arbete, telefon: 031–786 6384, e-post: charlotte.melander@socwork.gu.se

Migrationens effekter ur ett mänskligt perspektiv

Lisa Åkesson har forskat kring det transnationella liv migranter i Sverige lever – hur man lever ett lokalt och ett globalt liv samtidigt. Hon har också undersökt migrationens betydelse för kvarvarande familjemedlemmar i flera afrikanska ursprungsländer samt om returmigration – hur förvärvad kunskap och erfarenheter används vid återkomsten i ursprungslandet. Ett annat forskningsområde är så kallad nord/syd-migration, där arbetskraftsmigration idag går från den forna kolonialmakten Portugal till Angola.
Lisa Åkesson, professor i socialantropologi, telefon 031–786 5336, e-post: lisa.akesson@globalstudies.gu.se

Migration till/via Grekland och Malaysia

Anja Franck forskar om migranters och flyktingars egna erfarenheter under migrationsprocessen: av myndighetsutövning, gränskontroller och korruption samt av privata aktörer (smugglare, bemanningsföretag, arbetsgivare etc.). Geografiskt fokus är Malaysia och Grekland (mestadels ön Lesvos).
Anja K. Franck, docent i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 1414, e-post: anja.franck@globalstudies.gu.se

Övriga perspektiv

Boendesegregation

Maria José Zapata Campos forskar om renovering av miljonprogrammen, så kallade sociala bostäder (social housing) och bostadssegregation.
Maria José Zapata Campos, docent i företagsekonomi, telefon: 031–786 5626, e-post: mj.zapata@gri.gu.se

Retoriska perspektiv

Barbro Wallgren Hemlin är lärare och forskare i retorik. Hon kan ge retoriska perspektiv på till exempel rapporteringen kring flyktingkrisen och dess inverkan på svenskarnas vilja att hjälpa.
Barbro Wallgren Hemlin, universitetslektor i svenska/nordiska språk, e-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Sociala medier: Påverkar de vår vilja att hjälpa till?

Christian Lenemark forskar om litteratur och berättande i nya medier och på internet. I fokus för hans forskning står frågor om sociala medier som arenor för självframställning och deras betydelser för vår identitetsuppfattning.
Christian Lenemark, forskare i litteraturvetenskap, telefon: 031–786 2098, e-post: christian.lenemark@lir.gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.