Bild
Kraftledningar från Ringhals
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Experter: Energi

Elpriser och elmarknad, opinionen kring olika energislag och slutförvaret av använt kärnbränsle. Här hittar du som journalist tips på experter som kan uttala sig om olika aspekter av energiområdet.

Energi, elförsörjning och elpriser 

Energi och ekonomi
Anders Sandoff har forskat om energirelaterade frågor i mer än 20 år. Han kan framför allt svara på frågor när det gäller fjärrvärme, kraftvärme och avfallsförbränning. Genom sin långa erfarenhet har han även kunskaper om övriga energisystemet exempelvis el och gas, energieffektivisering, elektrifiering av samhällsinfrastruktur samt elnät och elproduktion. 
Anders Sandoff, universitetslektor i företagsekonomi, telefon 031-786 14 88, e-post anders.sandoff@handels.gu.se

Elmarknad, elpriser, klimat och miljö 
Olof Johansson Stenman forskar om beteendeekonomi, miljöekonomi och offentlig ekonomi. Han kan svara på frågor om elmarknad och elpriser men också om klimat, till exempel om under vilka villkor människor är villiga att samarbeta för kollektivets bästa även när vi förlorar på det ur ett snävt egenintresseperspektiv.  
Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi, telefon: 031–786 2538 e-post: olof.johansson@economics.gu.se 

Europas beroende av fossil energi
Yttre kriser såsom kriget i Ukraina sätter fokus på frågan om Europas beroende av fossil energi och importen från Ryssland. Thomas Sterner kan resonera kring hur politiken ska utformas för att lindra effekten av Rysslands ekonomiska krigföring utan att försämra möjligheterna för klimatomställningen.
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, telefon: 070–816 3306, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Politik och opinion

Opinion kring olika energislag
Inom ramen för forskningsprojektet Den svenska miljö-, energi- och klimatopinionen forskar Sören Holmberg och Erik Jönsson om svenska folkets inställningar och attityder till olika energislag. Med särskilt fokus på kärnkraft och vindkraft, och med opinionsmätningar som sträcker sig tillbaka till 1980-talet, ägnas stor uppmärksamhet åt förändringar i attityder över tid. De båda forskarna kan även svara på frågor rörande politisk opinion i allmänhet och kan exempelvis redogöra för energifrågans roll i 2022 års valrörelse.
Sören Holmberg, professor emeritus i statsvetenskap, kärnkraftsexpert, telefon: 031–786 1227, e-post: soren.holmberg@pol.gu.se
Erik Jönsson, biträdande forskare i statsvetenskap, vindkraftsexpert, telefon: 031–786 4789, e-post: erik.jonsson@gu.se


Säkerhetsfrågor

Säkerhet
Marianne Törner forskar inom säkerhet, organisation och ledarskap. Hon har bland annat forskat om informationssäkerhet inom svenska kärnkraft i ett stort forskningsprogram finansierat av MSB. Marianne Törner har lång erfarenhet av forskning kring säkerhet i olika typer av organisationer och kan svara på frågor om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som påverkar säkerhetsarbete. 
Marianne Törner, forskare i arbets- och miljömedicin, telefon: 076–618 36 13, e-post marianne.torner@amm.gu.se


Kärnkraft

Slutförvar av kärnkraft och den långa framtiden
Projektet att bygga ett slutförvar för det använda kärnbränslet bygger på att det kan hållas isolerat under 100 000 år. Det ställer krav på oss som ett samhälle att tänka en väldigt lång framtid och reser frågor runt vad som är möjligt och omöjligt att förutse. Mats Andrén har forskat om vad det innebär att ta ansvar för kärnavfallet och vad de långa tidsrymderna har för konsekvenser.
Mats Andrén, professor i idé- och lärdomshistoria, telefon: 070−834 8769, e-post: mats.andrén@lir.gu.se


Hållbar utveckling

Energiomställning och klimaträttvisa
Rikard Warlenius forskar om global klimaträttvisa, energiomställningar och ekologisk ekonomi. Han ingår i ett forskningsprojekt om energiomställning och omställningsrörelser (Grassroots initiatives for energy transitions – impacts, obstacles, and success factors), och har nyligen gett ut en bok om klimat och ekonomisk tillväxt med titeln Klimatet, tillväxten och kapitalismen.
Rikard Warlenius, universitetslektor i humanekologi, e-post: rikard.warlenius@gu.se

Energieffektiva transportsystem
Charlotta Capitao Patrao undersöker stadsplaneringens betydelse för utveckling av regionala hållbara och energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk. Resultaten ska underlätta för planering av energieffektiva och klimatsmarta transportsystem och fysiska strukturer (exempelvis bebyggelse i stationssamhällen). Arbetet kopplar an till Västra Götalandsregionens mål om utveckling i hela regionen och utökade arbetsmarknadsområden som leder till längre resande, vilket kräver energieffektiva lösningar.
Charlotta Capitao Patrao, doktorand i kulturgeografi, e-post: charlotta.capitao.patrao@geography.gu.se


Psykologi

Beteendeförändringar
Andreas Nilssons forskning handlar bland annat om beteendeförändringar när det gäller olika miljöfrågor, samt attityder till olika miljöpsykologiska styrmedel. Exempelvis hur sociala normer påverkar miljörelevanta handlingar eller varför människor är negativa eller positiva till befintliga eller planerade styrmedel när det gäller energi, klimat eller transporter.
Andreas Nilsson, professor i psykologi, telefon: 031 786 1651, e-post: andreas.nilsson@psy.gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.