Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kollegiet Förutsättningar, Utbildning och Resultat

Kvantitativ forskning om de klassiska pedagogiska frågorna. Nästa seminarium måndagen den 1 februari kl. 15.00-16.30 via Zoom.

Inom detta kollegium, som drivs av forskningsmiljön FUR, ligger fokus på relationerna mellan utbildningens förutsättningar, organisering och resultat. De ses som ömsesidigt beroende av varandra och kollegiets intresse ligger i att förstå dessa beroenden. Undersökningar av likvärdighet och jämlikhet i utbildning och i övergång till arbetslivet präglar forskningsfrågorna inom kollegiet. Av denna anledning kännetecknas kollegiets forskning av kvantitativa undersökningar, ofta i form av storskaliga studier baserade på slumpmässiga urval, registerdata, enkäter och prov, men även randomiserade interventionsstudier i mindre skala.

Databaser har byggts upp för longitudinella undersökningar av riksrepresentativa urval samt kring internationella komparativa studier exempelvis PISA, PIRLS och TIMSS. Ett gemensamt tema är också att multivariata statistiska metoder utnyttjas. Med dessa metoder kan många förklaringsvariabler analyseras samtidigt, och det är möjligt att arbeta med icke-direkt observerbara variabler, såsom attityder, motivation, kunskaper och färdigheter. Vidare är det möjligt att samtidigt analysera data på flera observationsnivåer, exempelvis på individ-, grupp- och systemnivå. Ett av kollegiets syften är att problematisera och diskutera frågeställningar, metodansatser och resultat inom utbildningsområdet. Vi vill också verka för en bred och utåtriktad debatt kring aktuell forskning inom området.

Kommande seminarier

FUR-kollegiet välkomnar alla till 2021 vårterminens seminarier.

Seminarierna är öppna även för allmänheten. Ingen föranmälan krävs.

På grund av vissa omständigheter behöver vi dessvärre omboka det tidigare utannonserade seminariet till datumet nedan. 

Måndagen den 17 maj kl. 15.00-16.30 via Zoom. Om du inte fått någon länk via epost, kontakta yi.ding@gu.se för att erhålla den.

Curt Hagquist, ny gästprofessor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet  

Varför ökar ungas psykiska ohälsa?

Professor Curt Hagquists föreläsning kommer att handla om hur ungas psykiska hälsa påverkats av de djupgående samhällsförändringar som ägt rum i Sverige under de senaste decennierna.

Länkar till föredrag som givits inom kollegiet

Måndagen den 1 februari 2021 gav Kajsa Yang Hansen och Victoria Rolfe föredraget Socioeconomic background and family mitigating educational relevant inequality: findings from TIMSS, PIRLS and PISA.