Länkstig

Sten-Åke Wängberg

Professor emeritus

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Sten-Åke Wängberg

Övrigt Koordinator för det naturvetenskapliga miljövetarprogrammet

Undervisningsområde Växtfysiologi, Marin biologi, Miljö

Forskningsområde/aktuella projekt Marin mikrobiell ekologi, framför allt hur olika miljöstörningar påverkar sammansättningen och funktionen hos mikroalgsamhällen. Forskningen är koncentrerad kring effekter av ultraviolett strålning men har även omfattat effekter av toxiska ämnen. I forskningen utnyttjas experimentella system som möjliggör studier av långsiktiga förändringar tillsammans med mätningar av akuta effekter på funktionella parametrar. Genom detta skapas kunskap om vilken betydelse de akuta effekterna har för långsiktiga, ekologiska, konsekvenser. De funktionella parametrar som främst används är fotosyntes och bakteriell produktion. Strukturellt beskrivs samhällen eller populationer som cellantal, arter, och kemisk sammansättning (pigment, fettsyror, kol, kväve, fosfor etc) för att identifiera förändringar mellan samhällen och ge uppfattning om mikoorganismers födövärde för högre trofinivåer. Forskningen bedrivs både med kulturer på laboratoriet och i fält på västkusten och i polara områden.

Marine microbial ecology, especially, how changes in environmental factors affect structure and function of microalgal communities. The research is focused on the effects of ultraviolet radiation but includes also the effects of toxic compounds. Experimental system used includes techniques to describe long-term changes as well as acute effects on functional parameters. Together this gives information about the significance of the acute effects for the long-term, ecological, changes. The functional parameters used are, primarily, photosynthesis and bacterial production. Structurally communities and populations are characterized as cell numbers, species and chemical composition (pigments, fatty acids, carbon nitrogen, phosphorus etc.) to identify differences between communities and give information of the value of the microorganisms as food for higher trophic levels. The research is performed with cultures in the laboratory and in the field, on the Swedish west coast and in polar areas.

Personlig hemsida/personal homepage http://www2.dpes.gu.se/staff/stewan/