Länkstig

Ola Nordqvist

Pedagogisk utvecklare

Inst f biol o miljövet -
Botan
Telefon
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
143 19 Göteborg
Postadress
Box 461
405 30 Göteborg

Om Ola Nordqvist

Min forskning handlar om attityder och intressen hos lärare och elever på gymnasiet kring modern genteknik, dess användningsområden och produkter. Moderna genetiska tekniker såsom genmodifiering av olika slag är ett naturvetenskapligt område där mycket forskning sker, samtidigt som det finns en skepticism både i samhället och i skolan kring dess utveckling och vad genmodifiering egentligen innebär. Två områden som speciellt intresserar mig är dels hur lärares och elever attityder påverkar undervisningen, men även huruvida lärares och elever intressen inom området är samstämmiga eller inte. Således kommer områden som etik & moral, genteknik och hållbarhet att beröras.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap sker bl.a. forskning och förädlingsförsök med vete för att få fram en variant som är mer salttålig och med ett högre proteininnehåll. Detta sker i samarbete med forskare, NGOs och lokala bönder i Bangladesh, ett land som har stora landarealer obrukade p.g.a. hög salthalt. Jag hoppas att kunna använda erfarenheter och kontakter från denna forskning för användning i mitt utbildningsvetenskapliga forskningsperspektiv.

Jag är utbildad gymnasielärare med inriktning mot kemi och biologi. Under flera år har jag undervisat och aktivt jobbat med att utveckla undervisning och kurser inom framför allt biologi och bioteknik vid den gymnasieskola jag varit anställd. En sejour på tre år som lärare i USA gav mig ytterligare insikter och ett ökat intresse för ämnesutveckling. Även frågor kring lärande, didaktik och dynamiken i lärandemiljöer har länge intresserat och fascinerat mig.

Jag är anställd som doktorand vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, där även min huvudhandledare professor Henrik Aronsson och min bihandledare professor Angela Wulff finns. Vid Linköpings universitet finns universitetsadjunkt Anders Jidesjö och vid Jönköpings universitet finns docent Jesper Boesen som även de är bihandledare. Jag tillhör den ämnesövergripande forskarskolan CUL vid Göteborgs universitet. Mer information om CULs verksamhet finns på http://www.cul.gu.se/