Länkstig

Eva-Marie Karin Bloom Ström

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C547
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Eva-Marie Karin Bloom Ström

Forskare och lektor

Senior Research Associate vid Rhodes universitet, Sydafrika

Bakgrund

Filosofie doktor i Afrikanska språk 2013 (Göteborgs universitet), docent sedan 2020. MA i Afrikanska språk 1993 (Universiteit Leiden, Nederländerna). Jag undervisar i språkvetenskapliga ämnen så som fonetik/fonologi, språktypologi och fältmetoder. Inom ämnet Afrikanska språk undervisar jag i swahili, xhosa/zulu samt diverse masterskurser. Innan jag antogs till forskarutbildningen jobbade jag med vuxenundervisning och IT i Nederländerna, där jag bott i 17 år. Andra utlandsvistelser var i England, 2 år samt i Sydafrika, 3 år. Jag har mina rötter på Sollerön i Siljan.

Forskning

Jag intresserar mig för hur en talare kan strukturera en mening utifrån så kallad informationsstruktur: olika ordföljder och morfo-syntaktiska konstruktioner anger vad talaren antar att lyssnaren redan vet eller kan räkna ut baserat på vad som sagts tidigare, vad som är allmänt känt och så vidare. Framförallt i språk med flexibel ordföljd, så som bantuspråken, spelar informationsstruktur en stor roll. I mina analyser tar jag med språktypologiska mönster och intresserar mig också för den språkhistoriska utvecklingen av olika morfem och strukturer. Jag är intresserad av (dialektal) variation och språks sociala kontext.

Mitt nuvarande projekt studerar grammatiska konstruktioner i ngunispråk, en undergrupp av bantu i södra Afrika, i relation till betydelse. Detta projekt är finansierat av Vetenskapsrådet och heter Viktigt och sant: vad styr ordens ordning i språk i södra Afrika?

Detta projekt är en uppföljning av ett tidigare projekt om ordföljd och andra aspekter av verbfrasen i bantuspråk, som del av ett komplext system för att uttrycka bestämdhet. Projektet var jämförande, och analyserade data från flera bantuspråk, inklusive xhosa och ndengeleko. Läs mer om projektet: Ordföljd och verbfrasens roll för uttrycket av bestämdhet i Bantuspråk

Efter avhandlingen innehade jag ett internationellt post-dok. Projektet syftade till att beskriva och analysera grammatiska skillnader i olika varianter av xhosa, ett språk inom språkfamiljen bantu som talas i Sydafrika av 8 miljoner människor. Medelsförvaltare var Göteborgs universitet, med värdinstitution Rhodes University i Grahamstown, Sydafrika. Läs mer om projektet: Kartläggning av grammatiska variationer i xhosaspråket

Min avhandling är en språkvetenskaplig beskrivning av bantu-språket ndengeleko, som talas i östra Tanzania i distriktet Rufiji. Språket har ungefär 72 000 talare men är enligt mig på väg att försvinna väldigt fort, kanske inom ett par generationer. På grund av att ndengeleko inte tidigare var beskrivet och jag fick börja från början, så fokuserade jag på språkets små beståndsdelar; fonologi och morfologi. Dessutom inkluderar avhandlingen en sociolingvistisk studie om språkbruket i området och ndengeleko-språkets status och hotade situation. Tanken med dokumentation av världens små hotade språk är att det finns en stor rikedom koderad i språk som inte bör gå förlorad, som till exempel kunskap om just det folkets naturliga omgivning och förutsättningar för människan där.

Min mastersuppsats beskrev pluralbildning i det sydkushitiska språket burunge, som talas utanför Kondoa i Tanzania.

Min forskning baserar sig på eget fältarbete med intervjuer och inspelningar. Jag spelar in och transkriberar olika sorters material, ibland med hjälp av modersmålstalare: sagor och annan muntlig tradition, beskrivningar av hur man till exempel fiskar, bygger traditionella hus, lagar mat osv. Jag intresserar mig för att använda olika metoder för datainsamling, och för att ständigt förbättra mitt arbete vad gäller till exempel etik och arkivering.

Kommande publikationer

BLOOM STRÖM, Eva-Marie and Malin PETZELL. Micro-variation approaches to Bantu language varieties. In L. Marten, N. C. Kula, J. Zeller and E. Hurst (eds): The Oxford Guide to the Bantu Languages. Oxford: Oxford University Press.

BLOOM STRÖM, Eva-Marie, Hannah GIBSON, Rozenn GUÉROIS and Lutz MARTEN (eds) In Approaches to morphosyntactic variation in Bantu. Oxford: Oxford University Press.

BLOOM STRÖM, Eva-Marie and Matti MIESTAMO. The use of the augment in Nguni languages with special reference to the referentiality of the noun. In E.-M. Bloom Ström, H. Gibson, R. Guérois and L. Marten (eds): Approaches to morphosyntactic variation in Bantu. Oxford: Oxford University Press.

MARTEN, Lutz, Hannah GIBSON, Rozenn GUÉROIS and Eva-Marie BLOOM STRÖM. Morphosyntactic variation in Bantu: An introduction. In E.-M. Bloom Ström, H. Gibson, R. Guérois and L. Marten (eds): Approaches to morphosyntactic variation in Bantu. Oxford: Oxford University Press.