Länkstig

Erik Lidman

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Rumsnummer
C420
Postadress
Box 650
405 30 Göteborg

Om Erik Lidman

Docent och lektor i civilrätt vid Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg samt vid Handelshögskolan i Stockholm.

Min forskning avser främst bolagsstyrning (corporate governance) i noterade bolag samt kapitalmarknadsreglering, vanligen från ett rättsekonomiskt perspektiv. Min pågående forskning avser bland annat offentliga uppköpserbjudanden, röstvärdesskillnader, regleringen av marknaden för företagsobligationer och aktiebolagets syfte.

Jag undervisar i börs- och bolagsrätt för jurist- och ekonomstudenter på grund- och avancerad nivå. Jag har konsulterat för organisationer som Världsbanken, OECD och Kollegiet för svensk bolagsstyrning i frågor gällande svensk civilrätt och bolagsstyrning. Jag är redaktör för Nordisk Tidsskrift for Selskabsret och manager för Corporate Governance Forum.

Utöver mina uppdrag i akademin är jag föredragande i Aktiemarknadsnämnden, sekreterare i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd och biträdande jurist i Aktiemarknadens Självregleringskommitté.

Publikationer i urval

London Allowing dual class Premium listings: A Swedish comment (2021). Journal of Corporate Law Studies

Dual class Premium listings: no reason for the reservations? (2021). Butterworths Journal of International Banking and Financial Law

The purpose of the corporation: a contractarian perspective (2021). Norstedts juridik

Informationsmässig likabehandling enligt aktiebolagslagen (2021). Svensk juristtidning

Festskrift till Rolf Skog (redaktör, 2021). Norstedts juridik

Controlling shareholders and takeover regulation. Equal treatment and the effects on corporate governance (2020). Corporate Governance Forum

Beslut från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd (2020). Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Say on pay and the detail of disclosure of remuneration (2019). OECD Publishing