Länkstig

Carl Michael Karlsson

Universitetsadjunkt

Enheten för pedagogik: musik, dans och
teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Programansvarig

Enheten för pedagogik: musik, dans och
teater
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Carl Michael Karlsson

Jag heter Carl Michael Karlsson och innehar sedan 2020 en doktorandtjänst på IPS (institutionen för pedagogik och specialpedagogik) inom forskningsämnet pedagogiskt arbete. Min tjänst är knuten till Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning.

Mitt forskningsintresse är likvärdig utbildning, förstelärarreformen och praktiknära forskning. Genom mitt forskningsprojekt följer jag fem förstelärare som arbetar på en F-6 skola som av Skolverket klassificeras som en skola med ”särskilda svårigheter”. I en ny statlig förordning (SFS 2019: 1288) ska insatserna och bidragsramen öka för den så kallade förstelärarreformen (Promemoria U2012/4904/S; Prop. 2012/13:136) och därmed förhoppningsvis säkerställa att de ”skickliga och erfarna lärarna”, så kallade förstelärare hamnar där de gör störst nytta. Tidigare forskning och pågående statliga utredningar (Alvehus et al, 2019; Dir. 2018:71; SOU 2017:35; SOU 2018:17; SOU 2020:28) indikerar på att så kallade förstelärare är en viktig framgångsfaktor när det gäller att möta behovet av ökad likvärdighet i skolan. Syftet med denna tänkta studie är att undersöka hur en grupp förstelärare arbetar med sitt likvärdighetsuppdrag på en F-6 skola med ”särskilda svårigheter”, samt vilka begränsningar och möjligheter som finns med ett sådant uppdrag. Min tänkta studie kan klassificeras som en etnografi, med deltagande observationer, intervjuer, dokument och artefakter som datainsamlingsmetoder. Forskningsprojektet är preliminärt klart 2025.

Jag har teaterlärarexamen och innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag som universitetsadjunkt i teaterdidaktik på högskolan för scen och musik (tjänstledig).