Bild
Ålgräsäng på havsbotten
Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter och fungerar som barnkammare åt arter som ål och torsk.
Länkstig

Viktigt ålgräs skyddas i Göteborg

Publicerad

Ålgräsängar är livsviktiga för många arter i havet. Nu satsar Göteborgs stad på att att inrätta särskilda skyddsområden för ålgräset.
– Ålgräsängarna i Södra Bohuslän har minskat med närmare 80 procent de senaste tio åren. Det är därför otroligt viktigt att vi skyddar det ålgräs som finns kvar, säger Per Moksnes, forskare på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Bild
Porträtt Per Moksnes.
– Även om vi idag har fungerande metoder för att restaurera ålgräs, så är det alltid mycket bättre att i första hand skydda ålgräsängar, säger Per Moksnes, forskare på institutioner för marina vetenskaper.

Det var på kommunstyrelsens sammanträde 11 november det beslutades att inrätta marina biotopskyddsområden för ålgräs. Exakt vilka områden som kommer omfattas av skyddet ska byggnadsnämnden utreda. Sedan tidigare finns ett naturskyddsområde i Billdals skärgård och kring Amundön.

I dag är många ålgräsängar hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar. I Bohuslän har över 60 procent av ålgräset försvunnit sen 1980-talet och i exempelvis fjordområdet innanför Tjörn fortsätter förlusterna.

- Ålgräsängar är unika i havet på grund av sin förmåga att kunna växa på sand och lerbottnar. De förvandlar då en relativt livlös botten till en miljö med mycket hög biodiversitet och produktion av fisk och kräftdjur, säger Per Moksnes. 

Tagit fram åtgärdsprogram för ålgräsängar

Per Moksnes forskargrupp Zorro arbetar tvärvetenskapligt med förvaltning och restaurering av ålgräsängar. Under de senaste tio åren har de utvecklat metoder för att restaurera ålgräs i Sverige vilket resulterat i en nationell vägledning i from av en handbok som idag använts i flera restaureringsprojekt i Sverige, bland annat. i Göteborgs hamn och i Kosterhavet.

Gruppen har också varit ledande i arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för ålgräsängar i Sverige, som bland annat betonar vikten av att skydda återstående ängar.

– Nya studier visar att gamla ålgräsängar förvarar enorma mängder kol och näringsämnen i sedimentet som skyddas från att släppas ut i miljön av ängens stabiliserande funktion. Förlust av en äng kan därför medföra utsläpp av betydande mängder kol och kväve med negativa effekter för miljön som följd, säger Per Moksnes.

Bild
Ung torsk.
Torsk är en av de arter som har ålgräsängar som barnkammare.

Billigare att skydda än att återskapa

Byggnadsnämnden i Göteborg stad uppskattar kostnaden för att skydda ålgräsängar runt Göteborg ligger runt 400 000 kronor plus arbetstidskostnader. Som jämförelse uppskattar Havs- och vattenmyndigheten att en restaurering av ålgräsängar kostar mellan en dryg miljon till 2,5 miljoner kronor per hektar. 

– Även om vi idag har fungerande metoder för att restaurera ålgräs, är det alltid mycket bättre att i första hand skydda ålgräsängar. Förutom att det är billigare är det också mycket säkrare, eftersom det inte alltid går att restaurera en förlorad äng då miljön kan förändras för mycket till följd av förlusten, säger Per Moksnes.


Text: Karl-Johan Nylén

Fakta om ålgräs

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter och fungerar som barnkammare åt arter som ål och torsk. De stabiliserar bottensedimenten, skyddar stränder mot erosion och gör vattnet klarare. Ålgräs tar även upp näringsämnen ur vattnet och minskar på det sättet effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar, vilket bidrar till att minska klimatförändringar.