Länkstig

Variation och egna mål ger motiverade elever

Publicerad

En varierad undervisning, uppgifter som upplevs som meningsfulla och bedömning via täta och nära relationer med lärarna. Det är faktorer som motiverar elever att prestera bättre i skolan, vilket framgår av en avhandling vid Göteborgs universitet.

Jan Blomgren har via enkäter och gruppintervjuer undersökt vad cirka 200 elever i årskurs 9 anser att digitala resurser betyder för deras motivation och för det egna skolarbetets genomförande. Studien har genomförts vid tre fristående skolor där elever och lärare har tillgång till en egen personlig, bärbar dator.

Kan själva identifiera

– När elever ges tillfälle att själva beskriva varför de vill prestera eller inte i skolan har de förmåga att identifiera vad som främjar eller hämmar deras motivation och lärande i en digitaliserad lärmiljö, säger avhandlingens författare Jan Blomgren.

Eleverna själva säger att det som krävs för att de ska bli motiverade är digitala resurser, handlingsutrymme i skolarbetet och plats för egna mål och valmöjligheter.

– Men motivationen hämmas av att lärare inte samplanerar i tillräcklig omfattning vilket enligt eleverna ökar arbetsbördan och leder till att de inte kan ta ansvar för och planera sitt eget arbete, säger Jan Blomgren.

Två typer av mål

Elever agerar utifrån hur de uppfattar undervisningen de deltar i, och undervisningen formar i sin tur de mål eleverna strävar mot.

Två typer av mål kan urskiljas i avhandlingens resultat:

− Majoriteten av eleverna anger att de vill nå personligt viktiga mål, det vill säga lära sig så mycket som möjligt i ett livslångt perspektiv. Den andra typen av mål är mer prestations- och tävlingsinriktade och handlar om att via höga betyg visa att man är duktigare än klasskamraterna.

Digitala resurser används till det mesta i skolarbetet. Eleverna uppger att datorn ger större personlig frihet att själv organisera och utföra skolarbetet. I vissa fall upplevs den digitala kommunikationen vara bättre än den analoga i klassrummet, i form av en bra dialog med läraren. Eleverna uppskattar den snabbhet och kvalitet med vilken de får återkoppling på sina prestationer. De värdesätter också tidsvinsterna genom att de slipper passa tid och plats för att nå lärarna.

Överutnyttjande av datorn

Men eleverna efterfrågar också mer variation när det gäller datoranvändningen i undervisningen. Kritik finns också angående ett överutnyttjande av datorn. Ibland ses den nästintill som en distraktion.

Tydligt är dock att digitaliseringen har öppnat för fler kommunikationsvägar mellan elev och lärare när det gäller bedömning och återkoppling på det som presterats än vad som varit möjligt tidigare.

– Den insikt elever visar när de reflekterar över sitt skolarbete och sin egen inställning till att prestera är en kraftfull resurs för lärare att ta till vara för att ytterligare förbättra undervisningen, säger Jan Blomgren.

För mer information:
Jan Blomgren, telefon 070–556 7347, e-post: jan.blomgren@gu.se

Jan Blomgren lägger fram sin avhandling Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik fredagen den 18 november, 13.15. Plats: Pedagogen Kjell Härnqvistsalen, Västra Hamngatan 25, Göteborg

Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://hdl.handle.net/2077/47615